Алгоритмічні мови та програмування

Код модуля: 
КСА_6022_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Перший
Другий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 504 (кредитів ЄКТС — 14); аудиторні години — 192 (лекції — 96, лабор. — 64, практ. — 32)
Лектори: 
к.т.н., доц. Дзелендзяк Уляна Юріївна
Результати навчання: 
 • знати базові елементи та структури алгоритмiчних мов С та С++, принципи об’єктно-орієнтованого програмування;
 • вміти складати прикладнi програми на алгоритмiчних мовах C та С++; розробляти та вiдлагоджувати програми за допомогою iнструментальних пакетiв Quick C, Visual С++.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізити:
 • математика,
 • інформатика;
кореквізити:
 • практикум на ПК
Зміст навчального модуля: 
Елементи, оголошення і вирази мови Сі; структура програми на мові Сі; оголошення об’єктів мови Сі; вирази та операнди, операції мови Сі; оператори, функції та директиви мови Сі. Принципи ООП; глобальні функції; перевантаження функції; об’єкти та операції над ними; поняття класу; структури в мові С++; типи наслідування; поліморфізм; класи можливостей; абстрактні типи даних; чисті віртуальні функції; потоки.
Рекомендована література: 
 1. Стивен Прата. Язык программирования С++. Лекции и упражнения. Учебник: Пер. с. англ. — СПб.: ООО «ДиаСофтЮП», 2005. — 1104 с.
 2. Страуструп Б. Дизайн и эволюция С++. Пер. с англ. — М.: ДМК Пресс., — СПб.: Питер, 2006. — 448 с.
 3. Подбельский В.В., Фомин С.С. Программирование на языке Си: Учебн. пособие. 2-е доп. изд. — М.: Финансы и статистика, 2002. — 240 с.
 4. Керниган Б., Ритчи Д. Язык программирования Си.\ Пер. с англ., 3-е изд., испр. — СПб.: «Невский диалект», 2001. — 352 с.
 5. Проценко В.С., Чаленко П.Й., Ставровський А.Б. Техніка програмування мовою Сі: Навч. посібник. — К.: Либідь, 1993.
 6. Бочков С.О., Субботин Д.М. Язык программирования Си для персонального компьютера. — М.: Радио и связь, 1990.
 7. Уинер Р. Язык Турбо Си: Пер. с англ. — М.: Мир, 1991.
 8. Трой Д. Программирование на языке Си для персонального компьютера IBM PC. — М.: Радио и связь, 1991.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (20%): письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування
 • Підсумковий контроль (80 %, контрольний захід, екзамен): тестування (45%), письмово-усна форма (35%)
Мова навчання: 
українська