Алгебра та геометрія, частина 2

Код модуля: 
ВМ_6046_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Другий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 120 (кредитів ЄКТС — 4); аудиторні години — 68 (лекції — 32, практичні — 32, МК — 4)
Лектори: 
к. ф.-м. н., доц. Білонога Д.М.
Результати навчання: 
 • Знати основні геометричні об’єкти та їх дослідження аналітичними методами, елементи теорії лінійних просторів
 • Уміти застосовувати елементи векторної алгебри, теорії матриць до задач аналітичної геометрії та до дослідження лінійних просторів. Вибирати необхідні обчислювальні методи та засоби для розв’язування задачі.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізити:
 • елементарна математика,
 • елементи векторної алгебри та теорії матриць
Зміст навчального модуля: 
Геометрія на площині. Основні задачі геометрії в просторі. Елементи теорії лінійних просторів.
Рекомендована література: 
 1. Ильин В.А., Позняк Э.Г. Аналитическая геометрия. — М.: Наука, 1981.
 2. Бугров Я.С., Никольский С.М. Элементы линейной алгебры и аналитической геометрии. — М.: Наука, 1988.
 3. Рудавський Ю.К., Костробій П.П., Лунник Х.П., Уханська Д.В. Лінійна алгебра та аналітична геометрія. — Львів: Видавництво Державного університету «Львівська політехніка», 1999.
 4. Клетенник Д.В. Сборник задач по аналитической геометрии.- М.: Наука, 1972.
 5. Дискант В.І., Береза Л.Р., Грижук О.П. Збірник задач з лінійної алгебри та аналітичної геометрії. — К.: Вища шк., 2001.
 6. Рудавський Ю.К., Костробій П.П., Уханська Д.В. та інші. Збірник задач з лінійної алгебри та аналітичної геометрії. — Л.: вид-во НУ «ЛП», 1999.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (20%): усне опитування, розрахункові роботи.
 • Підсумковий контроль (80%): екзамен.
Мова навчання: 
українська