Алгебра і геометрія, частина 2

Код модуля: 
ПМ_6035_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Другий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 144 (кредитів ЄКТС — 4) аудиторні години — 64 (лекції — 32, практичні — 32, лаб. роб. — 0)
Лектори: 
доц. Гайдис Ярослав Юрійович
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен:
  • знати: основні поняття теорії лінійних просторів та теорії лінійних перетворень, володіти поняттями про основні алгебраїчні структури.
  • вміти: розв’язувати основні задачі кожного з розділів.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
математичний аналіз
Зміст навчального модуля: 
Лінійні простори, лінійні оператори, основні алгебраїчні структури.
Рекомендована література: 
  1. Беклемишев Д.В. Курс аналитической геометрии и линейной алгебры. — М.: «Наука». — 1974.
  2. Курош А.Г. Курс высшей алгебры. — М.: «Наука». — 1968.
  3. Завало С.Т. Курс алгебри. — К.: «Вища школа». — 1985.
  4. Кострикин А.И. Введение в алгебру. — М.: «Наука». — 1977.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота.
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль (20%): усне опитування.
  • Підсумковий контроль (80%): іспит.
Мова навчання: 
українська