Акустика систем теплогазопостачання і вентиляції

Код модуля: 
ТГВ_6025_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Шостий
Обсяг модуля: 
Загальна кількість — 108 год., лекції — 32год., практичних заняття — 16 год., 3 кредитів ЕКТС.
Лектори: 
ст. викладач Омельчук О. В.
Результати навчання: 
Акустика систем теплогазопостачання і вентиляції є однією з спеціальних дисциплін, необхідних для базової підготовки спеціалістів з профілю «Теплогазопостачання і вентиляція», основою вивчення якої є загальнотеоретичні (механіки рідин і газів, математики, фізики), загальнонаукові (аеродинаміка вентиляції, кондиціонування повітря, тощо) дисципліни. Основною метою викладання дисципліни є вивчення шумових характеристик джерел шуму та основних методів розрахунку.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • «Моніторинг довкілля та інженерні метод и захисту біосфери»,
 • «Будівельна теплофізика»,
 • «Аеродинаміка вентиляції»,
 • «Теплопостачання»,
 • «Кондиціонування повітря».
Зміст навчального модуля: 
Загальні відомості про рівень шуму. Рекомендовані та допустимі рівні шуму систем вентиляції та кондиціонування повітря. Джерела шуму вентиляційних установок та їхні шумові характеристики. Рівень шуму при наявності декількох джерел шуму. Акустичний розрахунок систем вентиляції та кондиціонування повітря. Розрахунок рівнів звукового тиску в розрахункових точках. Зниження рівнів звукової потужності джерел шуму в елементах вентиляційної мережі. Звукоізоляція вентиляційних камер. Глушники шуму, їх конструкції та проектування. Акустичний розрахунок припливної вентиляційної установки. Вібрація стінок металевих повітропроводів. Взаємозв’язок вібрації стінок та рівня звукової потужності. Акустичні характеристики повітряних струмин при їх витіканні з повітророздаючих пристроїв.
Рекомендована література: 
 1. Справочник проектировщика. Внутренние санитарно-технические устройства. Ч. ІІ. Вентиляция и кондиционирование воздуха / Под ред. И. Г. Староверова. М., 1978.
 2. Виброакустика, механика, опоры электрических машин: Тр. Всесоюз. науч.-исслед. ин-та электромех. Т. 37. М., 1971.
 3. Справочник проектировщика. Защита от шума / Под ред. Е. Я. Юдина. М., 1974.
 4. Борьба с шумом на производстве: Справочник / Е. Я. Юдин и др. М., 1985.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття
Методи і критерії оцінювання: 
Поточний контроль — 30 балів, контрольні заходи — 70 балів.
 • Поточний контроль: практичні заняття, модулі.
 • Підсумкові контролі: екзамен.
Мова навчання: 
українська