Акумулювання енергії

Код модуля: 
ТТЕС_6041_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Четвертий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 90 ( кредитів ЄКТС — 3) аудиторні години — 32 (лекції — 16, лабор. роб. — 16)
Лектори: 
ст. викладач, канд.техн.наук Римар Тетяна Іванівна
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен:
 • знати основні види акумуляторів енергії; теплові акумулятори, процеси перетворення та зберігання енергії в них; види механічних акумуляторів та принципи роботи; види хімічних акумуляторів та принципи роботи акумуляторів.
 • уміти провести конструкторський розрахунок акумуляторів енергії, та вибрати оптимальний режим роботи..
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • пререквізити:Вища математика, Фізика, Хімія
 • кореквізити: Нетрадиційні та поновлювальні джерела енергії
Зміст навчального модуля: 
Предмет та зміст курсу. Сучасний стан енергетики. Теплові акумулятори. Основні типи та принципи роботи. Земляний акумулятор. Сонячний ставок. Акумулятори з переходом фаз робочого середовища. Акумулятори механічної енергії. Будова та принцип роботи. Статичні акумулятори. Застосування статичних акумуляторів. Фізичні основи маховикових (динамічних) акумуляторів. Застосування маховикових акумуляторів. Екологічний ефект. Електрохімічні акумулятори. Будова та принцип роботи.Застосування електрохімічних акумуляторів. Електростатичні та електродинамічні акумулятори. Гібридні схеми поєднання акумуляторів. «Симбіоз акумуляторів та двигунів».
Рекомендована література: 
 1. Регулювання режимів споживання електричної енергії в осінньо-зимовий період 2004 — 2005 рр. //Энергетическая политика Украины. — 2004. — № 10. — С 93-94
 2. Гелетуха Г., Желєзна Т., Жовмір М. Енергозабезпечення України — погляд у 2050 рік, Київ, — 2006, 151с.
 3. Бекман Г., Гилли П. Тепловое аккумулирование энергии: Пер. с англ. М: Мир, 1987г., — 272 с.
 4. Левенберг В.Д. и др. Аккумулирование тепла /В.Д. Левенберг. М..Р. Ткач, В А Гольстрем. — К; Техника, 1991. — 112 с.
 5. Грилихес В.А., Матвеев В.М., Полуэктов В.П. Солнечные высокотемпературные источники тепла для космических аппаратов. — М.: Машиностроение. 1975.-248 с.
 6. Ромье. Периодическое аккумулирование тепловой энергии. Регенератор // Теплопередача. — 1979. −101, c. 189-196.
 7. Коривин Н.В. Электрохимическая энергетика. — М.: энергоатомиздат, 1991. — 264с.
 8. Ратушняк Г. С., Джеджула В. В. Енергозбереження в системах біоконверсії Навчальний посібник. — Вінниця: ВНТУ, 2006. — 83 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота.
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (30%): усне опитування, письмові звіти з лабораторних робіт
 • Підсумковий контроль (70%, залік): контрольні заходи
Мова навчання: 
українська