Активні методи навчання у соціології

Код модуля: 
СР_8031_С01
Тип модуля: 
вибірковий
Семестр: 
Другий
Обсяг модуля: 
загальна кількість — 90 год., у тому числі — 48 аудит. (16 — лекції, 32 — практичні заняття), самостійна робота — 42 год.
Лектори: 
кан.філос.наук, доцент Климанська Л.Д.
Результати навчання: 
знати:
 • особливості інтерактивного навчання;
 • основні принципи та концепції інтерактивного навчання;
 • види інтерактивних методик та способи їх застосування;
 • особливості роботи з групою з врахуванням групової динаміки;
 • засади побудови програми тренінгу та інтерактивного семінару; етичні принципи роботи тренера в групі.
уміти:
 • використовувати інтерактивні методики в навчальних семінарах та тренінгах; розробляти програми тренінгових занять на соціологічну тематику;
 • підбирати адекватні інтерактивні методики до теми заняття та його учасників;
 • проводити інтерактивні методики в групі, зазначені в змісті навчальних тем; керувати групою та контролювати роботу учасників семінару.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • пререквізит: Методика викладання соціології; Соціологія малих груп.
 • кореквізити: — .
Зміст навчального модуля: 
Теоретичні засади активних методів навчання. Основні типи навчання: пасивне, активне, інтерактивне. Психологічні особливості інтерактивних методів навчання: ролі викладача та студента. Історичне становлення інтерактивних методів навчання. Модель Д.Колба, як базовий принцип інтерактивних методів навчання. Ефективність різних методів навчання: піраміда засвоєння знань. Особливості навчання дорослих (за М.Ноулзом). Класифікація інтерактивних методів. Планування та організація інтерактивного заняття. Формування тренінгової групи. Організація навчального простору. Вимоги до тренінгових програм. Структура тренінгу. Процедури тренінгу: знайомство, правила роботи груп, визначення очікувань учасників. Проблема складних учасників на тренінгу: позитивні та негативні ролі в групі. Способи подолання складних ситуацій в тренінгу. Робота з конфліктами. Методи заохочення складних учасників. Методи активного навчання: робота в групах, мозковий штурм, інтерактивні лекції, групові дискусії, рольові вправи.
Рекомендована література: 
 1. Вачков И.В. Основы технологии группового тренинга. Психотехники : Учебное пособие / И.В. Вачков. — М.: Ось-89, 2001. — 224 с.
 2. Інтерактивні методи навчання : Навч. посібник / [П. Шевчук, П.Фенрих]. — Щецін WSAP, 2005. — 170 с.
 3. Караяни А.Г. Активне методы социально-психологического обучения. / А.Г.Караяни. — М.: [Без изд.], 2003. — 68 с.
 4. Технології навчання дорослих / [упор. О. Главник, Г. Бевз]. — К.: Главник, 2006. — 120 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, семінарські заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (50%): Презентація програм інтерактивних занять студентів.
 • Підсумковий контроль (50 %) Проведення контрольної роботи (тести).
Мова навчання: 
українська