Актуальні питання соціальної роботи І (Насильство в сім’ях)

Код модуля: 
СР_6101_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Шостий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 180 (кредитів ЄКТС — 6) аудиторні години — 72 лаб. заняття − 72 самостійна робота — 104 год.
Лектори: 
асистент Бік О.Я.
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен:
 • знати: теорії, підходи, цінності та практичні моделі, що застосовуються в галузі насильства в сім’ї; базові знання для розвитку навичок первинного оцінювання і планування; основи професійного втручання для розв’язання насильства в сім’ї; знання стадій насильства і його можливих причин; особливості рівнів соціальної роботи в галузі насильства в сім’ї.
 • уміти: провести конструктивне професійне втручання в кризовій ситуації, включаючи насильство в сім’ї; підвищити свідомість клієнта щодо його потреб ненасильства в сім’ї, визначити ресурси задоволення потреб, пояснити можливі пастки в користуванні послугами.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторні лабораторні заняття
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізити:
 • основи психології та педагогіки;
 • основи соціології;
 • психологія загальна та особистості;
 • анатомія та фізіологія людини;
 • соціальна психологія, соціальна педагогіка;
 • методи та типи консультування сімей;
 • знання нормативного забезпечення діяльності соціального працівника.
кореквізити:
 • феміністичні аспекти соціальної роботи;
 • право.
Зміст навчального модуля: 
Ставлення до сімейного насильства в країнах Східної Європи. Вступ до гуманізму і фемінізму. Цінності, факти, права, ідеологія, етика. Деструктивні дії. Визначення здорових стосунків, незадовільних стосунків, конфліктних стосунків, стосунків боротьби, образи. Характеристики сім’ї, у якій відбувається насильство. Визначення форм і видів насильства. Теорії сімейного насильства. Теорія циклів насильства; фази насильства. Створення безпечних умов для реального проведення оцінювання. Первинне оцінювання ризику. Дев’ять основних правил консультування в ситуації насильства. Створення життєздатного плану безпеки всієї родини. Робота правоохоронних органів, суду. Ресурси в громаді. Юридичні вимоги до ведення документації. Створення стандартів практики та політики навколо цього питання. Складання документації при роботі з однією людиною чи всією сім’єю, при груповій роботі.
Рекомендована література: 
 1. Augusta-Scott, T., Fisher, A. (2001). Dichotomies and dominant masculinity in work with men who choose to abuse in intimate relationships. Unpublished article, Bridgewater, Nova Scotia, Canada.
 2. Bergeson, Candace, & Flaherty, Maureen (2001). Suicide Assessment and Intervention — Quick Reference Guide. Unpublished paper. Winnipeg, MB. Canada.
 3. Гледіс Акоста Варгас, Мішель Біслі, Шейла Дайма та інш. Насильство в сім’ї. Як боротись з ним державі. Що маємо і що слід зробити. М.: Глас, 1999. — перекл. з англ.
 4. Максимова Н. Ю., Мілютіна К. Л. Соціально-психологічні аспекти проблеми насильства: Навч.-метод, посіб. — К., 2003. — 343 с.
 5. Попередження насильства над дітьми. Інформаційно-методичні матеріали та аналіз нормативно-правової бази. Укладач: Журавель Т.В.; Авт. колектив: Грицевич О.В., Лозован О.М., Онишко Ю.В. — К.: Видавничий дім «КАЛИТА», 2007. — 224 с.
Форми та методи навчання: 
лабораторні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (50%): виконання лабораторних робіт; виконання групового завдання з аналізу проблемної ситуації; виконання індивідуального завдання
 • Підсумковий контроль (50%, екзамен): написання тестових завдань
Мова навчання: 
українська