Актуальні проблеми зовнішньої політики України і міжнародних відносин

Код модуля: 
ПМВ_8001_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Другий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 150 (кредитів ЄКТС — 5), аудиторні години — 32 (лекцій — 16, практичних занять — 16)
Лектори: 
д. політ. н., професор Турчин Ярина Богданівна
Результати навчання: 
Завдання вивчення дисципліни:сформувати у студентів об’єктивні уявлення про актуальні проблеми сучасних міжнародних відносин і сутності зовнішньої політики України, її основні завдання, які полягають у реалізації національної безпеки України і спрямовані на захист і збереження унітарності держави, недоторканості її кордонів, територіальної цілісності, забезпечення економічного розвитку, інформаційної безпеки, захист прав і свобод людини; виробити нахили і вміння до аналітичного осмислення зовнішньої політики України та її перспектив, передусім з позиції використання альтернативних підходів до її реалізації.
У результаті вивчення модуля студент повинен:
 • знати понятійний та категоріальний апарат курсу; концептуальну проблематику у зовнішній політиці України та сучасній системі міжнародних відносин; основні складові політики України у пострадянському просторі та специфіку російсько-українських відносин; двостороннє співробітництво України з країнами «Великої сімки»; позицію та залучення України до інтеграційних процесів у ЦСЄ та ПСЄ; політику України щодо Чорноморсько-Каспійського регіону; проблеми розвитку країн Азії, Африки та Латинської Америки та національні інтереси України; пріоритети та завдання діяльності України в міжнародних організаціях; особливості миротворчої діяльності України; проблеми безпеки у зовнішній політиці України.
 • вміти аналізувати основні напрями зовнішньої політики України на сучасному етапі розвитку системи міжнародних відносин;оперувати фаховою термінологією з метою аналізу сфер та напрямів зовнішньої політики України та її місця в системі міжнародних відносин;проводити синтез наукових знань із застосуванням міждисциплінарного підходу задля побудови цілісного, об’єктивного уявлення про становище та перспективи України в світі;встановлювати причинно-наслідкові зв’язки у детермінантах, засобах, інструментах та наслідках різних напрямів зовнішньої політики України; оцінювати та визначати потенційні можливості України у реалізації національного інтересу на міжнародній арені;аналізувати, класифікувати та систематизувати літературу з проблематики зовнішньої політики України та міжнародних відносин;систематизувати, класифікувати вивчений матеріал;логічно та послідовно висвітлювати проблеми курсу;обґрунтовувати актуальність, ставити мету та визначати завдання; самостійно робити висновки та пропозиції за темою курсу.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
Пререквізит:
 • Зовнішня політика України
 • Міжнародні відносини та світова політика
Кореквізит:
 • Аналіз та прогнозування зовнішньої політики
 • Міжнародні системи та глобальний розвиток
Зміст навчального модуля: 
Концептуальна проблематика у зовнішній політиці України. Політика України у пострадянському просторі та проблеми російсько-українських відносин. Стан та перспективи відносин України з країнами «Великої сімки». Інтеграційні процеси у ЦСЄ та ПСЄ та позиція України. Інтеграція України до ЄС як головний напрям зовнішньої політики України. Україна та країни Чорноморсько-Каспійського субрегіону. Проблеми безпеки та роззброєння у зовнішній політиці України. Миротворча діяльність України. Енергетична проблематика у системі національних та регіональних інтересів України. Діяльність в ООН та інших міжнародних організаціях. Проблеми розвитку країн Азії, Африки та Латинської Америки та національні інтереси України. Міграційна політика як пріоритетний напрям зовнішньої політики України. Інформаційна політика у сфері зовнішньої політики України.
Рекомендована література: 
 1. Сардачук П. Д. Україна в двосторонніх міжнародних відносинах (кінець 20 — початок 21 століть): Навч.-довід. посібник / П. Д. Сардачук, О. П. Сагайдак. — Київ: Вид-во Європ. ун-ту, 2005. — 328 с.
 2. Україна у міжнародних відносинах 20 століття: Навч. посібн. / [За ред. проф. Малика Я. Й.]. — Львів: Світ, 2004. — С. 319-323.
 3. Україна в сучасному геополітичному просторі: теоретичний і прикладнийаспекти: Кол. моногр. / [Ф. М. Рудич, Р. В. Балабан, О. П. Дергачов та ін.; За ред. Ф. М. Рудича]. — К.: МАУП, 2002. — 488 с.
 4. Україна в сучасному геополітичному просторі: теоретичний і прикладнийаспекти: Кол. моногр. / [Ф. М. Рудич, Р. В. Балабан, О. П. Дергачов та ін.; За ред. Ф. М. Рудича]. — К.: МАУП, 2002. — 488 с.
 5. Україна на міжнароднійарені: Збірникдокументів і матеріалів (1991–1995 рр.): У 2-х кн. — К.: ЮрінкомІнтер, 1998. — Кн. 1. — 736 с.
 6. Україна на міжнародній арені: Збірникдокументів і матеріалів (1991–1995 рр.): У 2-х кн. — К.: ЮрінкомІнтер, 1998. — Кн. 2. — 496 с.
 7. Копійка В. В. Європейський Союз: Досвідрозширення і Україна / Копійка В. В. — К.: Юрид. думка, 2005. — 448 с.
 8. Міжнародні інтеграційні процеси сучасності / В. С. Будкін, М. А. Дудченко А. С., Філіпенко [та ін.] — К.: ЗнанняУкраїни, 2004. —304 с.
 9. Яремко В.І. ЗовнішняполітикаУкраїни: Курс лекцій / В.І.Яремко. — Хмельницький:ХНУ, 2005. — 105 с.
 10. Зовнішня політика України в умовах глобалізації. Анотована історична хроніка міжнародних відносин (1991 — 2003) / Відпов. ред. С.В.Віднянський. — К.: Генеза, 2004. — 616 с.
 11. Міжнародні організації. Кредитно-модульнийкурс.: 3-тє вид. перероб. та доп. Навч. посіб. / За ред. Козака Ю. Г., Ковалевського В. В., Логвінової Н. С., — К.: Центр учбовоїлітератури, 2011. — 344 с.
 12. Чекаленко Л. ЗовнішняполітикаУкраїни (віддавніхчасів до наших днів): Підручник.- К.: Кондор, 2011. — 290 с.
 13. Країнознавство: навч. посібник / Я.Б.Турчин, Л.О.Дорош, О.Н.Горбач. — Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012. — 276 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, семінарські заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (40 %): усне опитування, виступи на семінарах, написання рефератів, аналітичних записок.
 • Підсумковий контроль (60 %):екзамен (трирівневе тестування).
Мова навчання: 
українська