Актуальні проблеми соціогуманітарних наук

Код модуля: 
КФ
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Другий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 120, (кредитів ЕКТС — 4); аудиторних годин — 48, лекцій — 32, семінари — 16, модульний контроль — 4.
Лектори: 
д.філос.н., проф. Петрушенко В.Л.
Результати навчання: 
 • знати: місце соціально-гуманітарного пізнання в сучасній науці, знати основні сучасні вчення і теорії соціально-гуманітарного спрямування; знати ідеї видатних представників світової та вітчизняної гуманітарної науки.
 • вміти: співставляти та аналізувати переваги та недоліки певних концепцій і теорій соціально-гуманітарного спрямування; вміти застосовувати апарат цих вчень і теорій для осмислення реальних явищ життя; вміти виявляти впливи цих вчень і концепцій на сучасні ідеології, соціальні програми та практику життя.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • Пререквізіт: історія світової та української культури.
 • Кореквізіт: соціологія.
Зміст навчального модуля: 
Місце соціально-гуманітарного пізнання в сучасній науці. Предметна визначеність соціально-гуманітарних наук. Природа та парадигмальні особливості соціально-гуманітарного пізнання. Комплекс наук, що визначають формування і функціонування соціально-гуманітарного знання. Суспільство як об’єкт соціального пізнання та основні концепції, що трактують його природу. Людиноцентризм сучасної гуманістики, її особливості в методологічному плані. Соціально-психологічна складова соціально-гуманітарного пізнання. Культурологічні дослідження в складі соціально-гуманітарного пізнання. Когнітивно-епістемологічні дослідження в сучасному соціально-гуманітарному пізнанні. Аксіологічні аспекти сучасних соціально-гуманітарних досліджень.
Рекомендована література: 
 1. Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности. — М., 1995.
 2. Гадамер Х.-Г. Истина и метод. — М., 1989.
 3. Глобальные проблемы и общечеловеческие ценности. — М., 1990.
 4. Єріна А.М., Захожай В.Б., Єрін Д.Л. Методологіч наукових досліджень. — К., 2004.
 5. Кемеров В.Е. Введение в социальную философию. — М., 2001.
 6. Кримський С.Б. Запити філософських сенсів. — К., 2003.
 7. Лук’янець В.С., Кравченко О.М., Озадовська Л.В. та ін. Світоглядні імплікації науки. — К., 2004.
 8. Луман Н. Общество как социальная система. — М., 2004.
 9. Петрушенко В.Л. Філософія знання: онтологія, епістемологія, аксіологія. — Львів, 2005.
 10. Шюц А. Мир, светящийся смыслом. — М., 2004.
Форми та методи навчання: 
лекції, семінарські заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (40%): усне опитування, виступи на семінарах, тести, колоквіум.
 • Підсумковий контроль (60%): виконання модульної контрольної роботи, іспит.
Мова навчання: 
українська