Актуальні проблеми соціальної роботи ІІІ

Код модуля: 
СР_6106_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Сьомий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 120 ( кредитів ЄКТС- 4) аудиторні години — 64( лабораторні 64)
Лектори: 
магістр соціальної роботи Герасим Г.З.
Результати навчання: 
у результаті навчання студент повинен :
 • знати: особливості розвитку залежності від психоактивних речовин; вплив раси, культури, статі, та віку на розвиток залежності від психоактивних речовин; проведення профілактики залежності від психоактивних речовин на різних рівнях; проведення інтервенції та мотиваційного консультування; визначення соціальних проблем, які виникають у людей, залежних від психоактивних речовин та їх оточення; особливості проведення інтерв'ю та скринінгу клієнтів із залежністю від психоактивних речовин; специфічні аспектів впливу
 • уміти: провести оцінювання ситуації залежного від психоактивних речовин клієнта; провести " мотиваційне консультування залежного від психоактивних речовин клієнта; провести індивідуальну та групову роботу з залежними від психоактивних речовин клієнтами, та членами їх родин; вміти враховувати особливості роботи з клієнтами залежними від психоактивних речовин; провести інтервенцію в кризову ситуацію, пов'язану з вживанням психоактивних речовин; вибирати адекватні засоби та стратегії при роботі з клієнтами, залежними від психоактивних речовин та членів їх родин; проводити первинної профілактики вживання алкоголю та наркотиків;вміти проводити профілактику в групах ризику та громаді
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізит :
 • «Теорії і методи соціальної роботи»,
 • «Політика соціального забезпечення»,
 • «Правові аспекти соціальної роботи»,
 • «Актуальні проблеми соціальної роботи І та ІІ»,
 • «Міжособистісне спілкування І та ІІ»,,
кореквізити: Актуальні проблеми соціального забезпечення , навчально дослідниький практикум
Зміст навчального модуля: 
Залежність від ПАР, як галузь діяльності соціальної роботи. Загальний огляд теорій, моделей, та клініки залежностей. Основні теоретичні концепції, щодо факторів ризику виникнення залежності та основні підходи до лікування залежних осіб. Біологічні, психологічні та соціальні фактори виникнення залежності. Визначення та епідеміологія залежності від ПАР. Соціальні теорії та моделі залежності. Ролі соціального працівника в роботі з залежними від ПАР клієнтами. Особливості психологічної залежності, залежність від їжї, ігор та інші види психологічних залежностей. Утворення психологічних механізмів залежності від ПАР: мінімізація, раціоналізація, ілюзія та заперечення, фантазування та методи роззброєння цих механізмів. Особливості проявів залежності від ПАР в певних соціальних груп. Вплив ґендерних ролей на розвиток залежності від ПАР. Вплив залежності від ПАР одного із членів на родину. Моделі роботи з клієнтами залежними від ПАР. Соціальна робота з клієнтами залежними від ПАР інфікованими на ВІЛ та хворими на СНІД. Інтервенція, попередження та соціальна політика в галузі роботи з клієнтами залежними від ПАР. Профілактична робота та освіта в галузі роботи з залежними від ПАР.
Рекомендована література: 
 1. Мартыненко А.В. Медико- социальная работа : теория, технология, Обзование.-М., 199.С. 117-126.
 2. Москаленко В.Д. Програма социальной работы с семьями больных акоголизмом.- М., 1992. — 80с.,
 3. Наркотичні речовини та залежність від них.- К., 1998. — 40с.
 4. Нарушения, связанньые с потреблением алкоголя // Под ред. Едварда Дж.-Женева, 1978, — 140с. ,
 5. 0ржеховська В.М. Методика позбавлення неповнолітніх наркогенних звичок: Методичний посібник.-К.,1995. — 64с.,
 6. Осятинський В. Гріх чи хвороба? — С.-Пт., 1997. — 69с.,
 7. Подходы к политике контроля над алкоголем.- Региональные публикации ВООЗ. Европейская серия № 6 0 − 69с.,Проблеми алкоголю та інших наркотиків у період соціально-економічних перетворень.
Форми та методи навчання: 
лабораторні заняття, самостійна робота.
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (50 %) письмовий ессей, присвячений проблемі залежності
 • Підсумковий контроль (50 %, модульний контроль)
Мова навчання: 
українська