Актуальні проблеми соціальної роботи – ІІ

Код модуля: 
СР_6105_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Сьомий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 90 (кредитів ЄКТС — 3) аудиторних годин — 64, сам. — 22, лаб. — 64
Лектори: 
ас. Проскура В.В.
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен: Знати:
 • теорії, підходи, цінності та практичні моделі роботи із особами, звільненими з місць позбавлення волі;
 • контекст надання послуг вказаним особам;
 • законодавство України щодо надання допомоги звільненим;
 • про установи та організації України, на які покладені функції соціального патронажу щодо звільнених;
 • особливості мікро-, мезо- та макрорівнів роботи із звільненими.
Уміти:
 • аналізувати законодавчі акти в галузі соціальної адаптації звільнених;
 • на базовому рівні аналізувати та планувати програми в галузі соціальної адаптації;
 • проводити професійне втручання при роботі із звільненими.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Зміст навчального модуля: 
 • Особи, які повертаються з місць позбавлення волі як соціальна група.
 • Соціально-психологічні особливості засуджених.
 • Історія розвитку пенітенціарної системи та соціального патронажу звільнених.
 • Особливості соціальної адаптації осіб, які звільняються з місць позбавлення волі.
 • Чинники, що впливають на успішність процесу соціальної адаптації.
 • Законодавче регулювання процесу соціальної адаптації звільнених осіб.
 • Ролі та функції соціального працівника при роботі із звільненими.
 • Робота з різними групами звільнених.
 • Робота з ВІЛ-інфікованими та наркозалежними.
 • Робота з бездомними.
 • Робота з неповнолітніми.
Рекомендована література: 
 1. Авельцева Т.П., Голишкіна Т.В. Вакуленко О.В., Янчук О.Б. Курс інформаційно — консультативної та психокорекційної роботи із засудженими, які готуються до звільнення з виховних колоній: Практичний посібник для використання у роботі центрів соціально-психологічної реабілітації засуджених виховних колоній /Під заг. ред. Скокова С.І., Янчука О.Б./, К., 2003.- 200 с.
 2. Бандурка А.М., Денисова Т.А., Трубников В.М. Общая теория социальной адаптации освобожденных от отбывания наказания (правовой и социально-психологический анализ уголовно-исполнительной политики по реабилитации осужденных). — Харьков-Запорожье: НУВД, ЗГУ, 2002. — 440 с.
 3. Закон України «Про соціальну адаптацію осіб, які відбували покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк» від 10.07.2003
 4. Навчальний посібник з основ пенітенціарної педагогіки і психології. Біла Церква: 2003. — 130 с.
 5. Наказ Міністерства праці та соціальної політики України Типове положення про центр соціальної адаптації осіб, звільнених з місць позбавлення волі 14.02.2006 N 31
 6. Постановa Кабінету Міністрів України «Положення про спостережні комісії» від 1 квітня 2004 р. № 429.
 7. Проскура В.В., Телефанко Б.М. Юридично-інформаційний довідник для осіб, які звільняються від відбування покарання з кримінально-виконавчих установ. — Львів: Видавництво «Папуга», 2006. — 144 с.
 8. Проскура В.В., Карпенко Н.А. Підготовка засуджених до реінтеграції у суспільство. — Львів: ТзОВ «Дизайн-студія «Папуга», 2007. — 208 с.
 9. Соціальна адаптація осіб, звільнених від покарання: проблеми та шляхи їх вирішення / За заг. ред. О.В. Беци — К.: «Сфера» — 2003. — 114 с.
 10. Соціальна робота: технологічний аспект: Навчальний посібник. / За ред. проф. А. Й. Капської. — К.: Центр навчальної літератури, 2004. — 352с.
 11. Трубников В. М. Социальная адаптация освобожденных от отбывания наказания. Харьков 1990. — 161 с.
 12. Христова Г.О., Смірнова О.С. Проблеми законодавчого забезпечення ресоціалізації та соціальної адаптації звільнених осіб в Україні /За ред. Христової Г.О. — Харків: «НТМТ», 2007. — 120 с.
Форми та методи навчання: 
лабораторні роботи, самостійна робота.
Методи і критерії оцінювання: 
 • Письмова робота (групова): «Соціальна робота із групою осіб, які звільняються з місць позбавлення волі» — 15 балів.
 • Групова презентація — 15 балів.
 • Два контрольні заходи (у 8-му та 16-му тижнях семестру) кожен по 25 балів, разом 50 балів.
 • Активна участь у дискусіях, групових та індивідуальних завданнях на парах — 20 балів.
Мова навчання: 
українська