Аграрне право

Код модуля: 
ЦПП_6033_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Шостий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 75 (кредитів ЄКТС — 3) аудиторні години — 26 (лекції — 13, практ. зан. — 13)
Лектори: 
к.ю.н., доц. Долинська М. С.
Результати навчання: 
знати:
 • нормативно-правові акти, які регулюють суспільні аграрні відносини;
 • основних суб’єктів аграрного господарювання, особливості їхнього правового становища;
 • зміст, форми та методи державного регулювання сільського господарства;
 • особливості сільськогосподарської праці;
 • фінансові та інші механізми підтримки сільськогосподарського товаровиробника;
 • суть принципу пріоритетності соціального розвитку села;
 • поняття та вид юридичної відповідальності за порушення аграрного законодавства тощо.
уміти:
 • самостійно вирішувати завдання на семінарських заняттях, правильно застосовуючи положення нормативно-правових актів, визначаючи при цьому види правовідносин; вміти застосовувати на виробничій практиці нормативно-правові акти земельного, аграрного тощо законодавства.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • Цивільне право
Зміст навчального модуля: 
 • Аграрне право України як галузь права. Проблеми визначення природи аграрного права у правовій доктрині.
 • Джерела аграрного права
 • Суб’єкти аграрних правовідносин
 • Державне регулювання сільського господарства
 • Правове становище фермерських господарств в Україні
 • Особливості правового становища сільськогосподарських кооперативів, особистих селянських господарств та інших суб’єктів агропідприємництва та їх об’єднань
 • Юридична відповідальність за порушення законодавства в аграрній сфері.
Рекомендована література: 
 1. Аграрне право України: Навчальний посібник: Підручники, навчальні посібники, / Гаєцька — Колотило Я. З., Ільків Н. В., — 2008. — 184 c.
 2. Аграрне право України: Навчальний посібник / За ред. М.В. Єрмоленка. — К., 2010. — 245 с.
 3. Аграрне право: Підручник / В.П. Жушман, В.М. Корнієнко, Г.С. Корнієнко та ін.. / за ред. В.П. Жушмана та А.М. Статівки. — Х., 2010. — 296 с.
 4. Земельне право України: Підручник / За ред. О.О. Погрібного та І.І. Каракаша. Вид.2, перероб. І доп. — К.: Істина, 2009. — 600 С.
 5. Мірошниченко А.М. Земельне право України: Підручник. — 2-ге видання, допов. І перероб. — К.: Алерта; ЦУЛ, 2011. — 678 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (40%): усне опитування, модульний контроль
 • Підсумковий контроль (60 %, екзамен): тест
Мова навчання: 
українська