Агенційна журналістика

Код модуля: 
ЖЗМК_6114_С01
Тип модуля: 
вибірковий
Семестр: 
Сьомий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 90 (кредитів ЄКТС — 3), аудиторні години — 32 (лекцій — 16, практ. зан. — 16)
Лектори: 
ст. викладач, канд. філол. н. Гарматій О.В.
Результати навчання: 
знати:
 • основні етапи становлення та розвитку світових, вітчизняних інформаційних агентств;
 • принципи організації роботи інформаційного агентства;
 • особливості агенційної журналістики,
 • принципи та критерії відбору новин;
 • структуру повідомлення інформаційного агентства: слаглайн, хедлайн, дейдлайн, лід, сублід, джерела інформації, бекграунд;
 • жанри інформагентств (замітка та її різновиди, репортаж, інтерв’ю, інформаційна кореспонденція, інформаційний звіт, жанр статистичної інформації, коментар, огляд преси, портрет).
 • диверсифікація інформаційних продуктів, послуг інформагентств та її причини;
 • особливості та принципи редагування матеріалів інформагентств;
 • техніку написання повідомлення для інформагентства та підготовки різножанрових матеріалів;
 • можливості та перспективи розвитку інформаційних агентств в епоху глобалізації.
вміти:
 • шукати, відбирати новини для інформагентств;
 • збирати для написання матеріалів інформацію;
 • використовувати різні джерелами інформації;
 • визначити жанр матеріалу інформагентства;
 • сформувати структуру матеріалу інформагентства з усіма обов’язковими елементами;
 • писати матеріали для інформагентств;
 • готувати бекграунд та підбирати для цього інформацію;
 • редагувати матеріали інформаційних агентств;
 • адаптувати повідомлення інформагентств до потреб аудиторії.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • Вступ до журналістики.
 • Організація роботи і праці журналіста.
Зміст навчального модуля: 
 • Інформаційні агентства: поняття, роль, особливості як засобу масової комунікації. Зародження, становлення інформагентств. Сучасний стан розвитку інформаційних агентств. Організація роботи інформаційних агентств та його структура. Світові інформ агентства. Національні інформаційні агентства Європи. Інформаційні агентства Азії та Африки. Об’єднання інформаційних агентств. Інформаційні агентства України. Формування іміджу України інформагентствами. Інформаційні агентства про євроінтеграцію України. Правові основи діяльності інформагентств. Глобальні телемережі новин на інформаційному ринку. Інформаційні агентства в мережі Інтернет. Діяльність інформаційних агентств у контексті громадянської журналістики.
 • Інформаційно-творчі особливості агенційної журналістики. Особливості агенційних новин. Архітектоніка повідомлень інформагентств. Інформаційні продукти і жанри інформаційних агентств. Джерела інформації інформаційних агентств. Незаангажованість і вираження позиції інформагентствами.
Рекомендована література: 
 1. Кузнецова О.Д. Засоби масової комунікації. Посібник: Вид. 2-ге, перероблене й доповнене. — Львів: ПАІС, 2005. — С.90-99.
 2. Лащук О.Р. Редактирование информационных сообщений. Учебное пособие для студентов вузов. — М.: Аспект Пресс, 2004. — 160 с. (електронний варіант —http://evartist.narod.ru/text3/43.htm)
 3. Нестеряк Ю.М. Агенційна журналістика. Курс лекцій. — К.: Інститут журналістики, 2009. — 185 с.
 4. Сапунов В.И. Зарубежные информационные агентства. — Спб.: Изд-во Михайлова В. А., 2006. — 382 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
Екзамен
 • поточний контроль (40%)
 • підсумковий контроль (60%)
Мова навчання: 
українська