Аеродинаміка вентиляції

Код модуля: 
ТГВ_6026_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Шостий
Обсяг модуля: 
Загальна кількість — 108 год., лекції — 16 год., практичних заняття — 16 год., 3 кредитів ЕКТС.
Лектори: 
к. т. н., доцент Желих В. М.
Результати навчання: 
Набуття студентами знань та навиків під час вирішення питань організації повітрообміну в приміщеннях, оцінці особливостей руху повітряного потоку та розподілу тиску по поверхні під час обтікання об’єктів, а також моделюванні аеродинамічних явищ.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • «Будівельна теплофізика»,
 • «Тепломасообмін»,
 • «Гідравліка»,
 • «Механіка рідин і газів»,
 • «Опалення»,
 • «Гаряче водопостачання»,
 • «Теплопостачання»,
 • «Вентиляція».
Зміст навчального модуля: 
Рівновага рідин і газу в полі сил тяжіння (аеростатика). Абсолютний і манометричний тиски, вакуум. Основи теорії струмин. Класифікація струмин. Ізотермічні (плоска, кругла, кільцьова). Вільні неізотермічні струмини (плоска, кругла, кільцьова). Вільні конвективні струмини над горизонтально нагрітими поверхнями (плоска, кругла). Струмини, що стеляться на площину. Струмини, що витікають в обмежений простір (тупікові, транзитні), коефіцієнт стиснення, його характеристика. Взаємодія струмин, коефіцієнт турбулентного переносу, перфорація її використання. Струмини в зносячому потоці. Всмоктуючі струмини. Рух повітря у вентильованих приміщеннях. Схеми повітрообміну. Розподіл тисків на поверхні обтікаючих тіл. Погранична і початкова ділянки. Температурний пограничкий шар. Рух в початкових ділянках трубопроводів і каналів. Відривання пограничного шару. Швидкість витання і умови переміщення твердих частинок в повітропроводах. Моделювання процесів обтікання будівель. Аеродинамічний коефіцієнт сили опору; аерація, в тому числі під дією вітру. Аерація будинків при температурному розшаруванні. Теорія розмірностей. Механічна подібність. Критерії подібності, моделювання гідро-аеродинамічних явищ. Методи аналогій.
Рекомендована література: 
 1. Талиев В. Н. Аэродинамика вентиляции. — М.; Стройиздат, 1979. — 295 с.
 2. Альтшуль А. Д.. Животинский Л. О., Иванов Л. П. Гидравлика и аэродинамика. — М.;Стройиздат, 1987. — 414 с.
 3. Боровков В. С., Майроновский Ф. Г. Аэрогидродинамика вентиляции. — М.; Стройиздат, 1979. — 295 с. Смыслов В. В. Гидравлика и аэродинамика. — К.; Выща школа, 1979.
 4. Реттер З. И. Архитектурно-строительная аэродинамика. — М.; Стройиздат, 1984. — 294 с.
 5. Краснов Н. Ф., Кошевой В. Н., Данилов А. Н. и др. Прикладная аэродинамика / Под. ред. Краснова Н. Ф.-М. Высш. шк., 1974. — 732 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття
Методи і критерії оцінювання: 
Поточний контроль — 40 балів, контрольні заходи — 60 балів.
 • Поточний контроль: практичні заняття.
 • Підсумкові контролі: екзамен.
Мова навчання: 
українська