Адвокатура

Код модуля: 
КПП_8005_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Перший
Обсяг модуля: 
Загальна кількість годин — 75 (кредитів ЄКТС — 2,5); аудиторні години — 32 (лекції — 16, практ. — 16) сам. роб. — 43
Лектори: 
к.ю.н., доцент Сорока С.О.
Результати навчання: 
 • знати світоглядні засади, теоретичні концепції, категорії та поняття, методи та зв’язки, визначення та терміни адвокатури;
 • знати норми законодавства, що стосується діяльності адвокатури;
 • Знати про інститут адвокатури як професійної, самоврядної організації, створеної для надання юридичної допомоги громадянам та організаціям;
 • знати теорію та практику застосування спеціальних знань при здійсненні окремих видів адвокатської діяльності в кримінальному процесі, цивільному процесі, господарському процесі, у конституційному та адміністративному судочинстві;
 • уміти складати процесуальні та інші документи, пов’язані із здійсненням адвокатської діяльності.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • конституційне право,
 • кримінальне право,
 • цивільне право,
 • адміністративне право,
 • господарське право,
 • кримінальний процес,
 • цивільний процес,
 • господарський процес.
Зміст навчального модуля: 
 • Поняття, завдання та значення інституту адвокатури. Принципи та засади діяльності адвокатури;
 • Суб’єкти адвокатської діяльності. Організаційні форми адвокатської діяльності. Набуття права на заняття адвокатською діяльністю. Організаційні форми адвокатської діяльності.
 • Надання адвокатом безоплатної правової допомоги.
 • Поняття та види адвокатської діяльності. Договір про надання правової допомоги. Зупинення та припинення права на заняття адвокатською діяльністю. Правила адвокатської етики. Дисциплінарна відповідальність адвоката
 • Адвокатське самоврядування
 • Окремі види адвокатської діяльності
 • Адвокат в кримінальному процесі
 • Адвокат у міжнародному співробітництві
Рекомендована література: 
 1. Закон України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність». Науково-практичний коментар [текст]: /За заг. ред. Руснака Ю.І. — К.: «Центр учбової літератури», 2013 — 138с.;
 2. Закон України «Про безоплатну правову допомогу» від 02.06.2011 р. [Електронний ресурс]: Режим доступу // http://zakon2.rada.gov.ua;
 3. Молдован А.В. Тилик Т.М. Адвокатура України. Навчальний посібник — К.: Алерта. 2013. — 256 с.;
 4. Фіолевський Д.П. Декілька цеглин до підвалин адвокатури // Адвокатура — 28.02.2005. — № 3-4 (35-36).
 5. Яновская А. Адвокат и гражданский процесс: наболевшее // Юридическая практика. — 2000. — № 29.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, контрольна робота, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль на практичних заняттях (30%);
 • Підсумковий контроль (70%, залік).
Мова навчання: 
українська