Адміністрування САПР

Код модуля: 
САП_6017_С01
Тип модуля: 
вибірковий
Семестр: 
Восьмий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 216 ( кредитів ECTS — 6,0), аудиторні години — 98 (лекції — 42, лабораторні роботи — 28, практичні — 28)
Лектори: 
ст. викл. Панчак Роман Теодорович
Результати навчання: 
  • знати про типові задачі, які виникають при адмініструванні САПР, методи і способи їх вирішення;
  • уміти орієнтуватися у можливостях застосування існуючих САПР.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізити:
  • Системи структурного, функціонально-логічного і схемотехнічного проектування
кореквізити:
  • Автоматизація технологічної підготовки виробництва
Зміст навчального модуля: 
Сучасний погляд на процес і об’єкт проектування, основи методики проектування, організаційні основи розробки САПР, впровадження і експлуатація САПР на виробництві, інтегровані та розподілені САПР, ефективність САПР.
Рекомендована література: 
  1. В.М.Курейчик. Математическое обеспечение конструктивного и технологического проектирования с применением САПР. — М.: Радио и связь 1990. — 352 с.
  2. Автоматизированная система проектирования технологических процессов механосборочного производства / Под ред. Н.Н.Капустина / - М.: Машиностроение, 1979. − 247 с.
  3. Пирогова Е.В. Проектирование и технология печатных плат: Учебник. — Ф.: ФОРУМ: ИНФРА — М, 2005. — 560 с. (Высшее образование).
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні та практичні заняття, розрахунково-графічна робота, курсова робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль (30%): поточні звіти з лабораторних робіт і контрольні роботи, реферати і усне опитування ;
  • Підсумковий контроль (70%, екзамен): виконання тестових завдань.
Мова навчання: 
українська
Спеціалізація: 
Інформаційні технології проектування