Адміністрування комп’ютерних систем і мереж

Код модуля: 
ЕОМ_6046_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Сьомий
Обсяг модуля: 
Загальна кількість годин — 81 (кредитів ЄКТС — 2,25), аудиторні години — 48 (лекції — 32, лабор. — 16).
Лектори: 
ст. викл. Хомуляк Мирослав Олегович
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен:
 • знати методику встановлення та обслуговування сучасних мережних операційних систем і керування їх основними характеристиками;
 • вміти здійснювати адміністрування комп’ютерних систем і мереж, користуватись необхідними апаратними та програмними засобами.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • пререквізит: Системне програмне забезпечення.
 • кореквізити: Комп’ютерні мережі.
Зміст навчального модуля: 
Планування, встановлення, налаштування, адміністрування, захист мережі; файлові системи, мережні протоколи та служби, маршрутизація, віддалений доступ; керування користувачами і групами, політики дозволів, безпека мережної операційної системи.
Рекомендована література: 
 1. Хант К. ТСР/IP. Сетевое администрирование. 3-е изд. — СПб.: Символ-Плюс, 2004. — 816 с.
 2. Немет Э., Снайдер Г., Сибасс С., Хейн Т. Р. UNIX: руководство системного администратора. Для профессионалов. — СПб.: Питер, К.: BHV, 2002. — 928 с.
 3. Рассел Ч., Кроуфорд Ш., Джеренд Дж. Microsoft Windows Server 2003 + SP1 и R2. Справочник администратора. — М.: СП ЭКОМ, 2007. — 1424 с.
 4. Моримото Р., Ноэл М., Драуби О., Мистри Р., Амарис К. Microsoft Windows Server 2008. Полное руководство. — М.: Вильямс, 2008. — 1392 с.
 5. Елементи системного та мережного адміністрування в операційній системі UNIX: Методичні вказівки до лабораторних робiт / Укл. Хомуляк М.О. — Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2006. — 64 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (30%): письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування.
 • Підсумковий контроль (70 %): контрольний захід, залік.
Мова навчання: 
українська
Спеціалізація: 
Комп’ютерні системи та мережі