Адміністрування розподілених систем баз даних та знань

Код модуля: 
ІСМ_8011_С01
Тип модуля: 
вибірковий
Семестр: 
Другий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 150 (кредитів ЄКТС — 5); аудиторні години — 80 (лекції — 32, лабораторні — 48)
Лектори: 
Член-кор. НАН України д.т.н., проф. Грицик Володимир Володимирович
Результати навчання: 
знати:
 • основні поняття баз даних, системи баз даних, банка даних;
 • основні методи представлення і обробки баз даних;
 • структури експертних систем та їх архітектурні особливості в залежності від вирішуваних задач;
 • методи добування знань стосовно застосування для вирішення інтелектуальних задач;
 • етапи побудови баз даних;
 • методи побудови Інтернет систем;
 • знати основні методи засоби, наявні на ринку.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • Переквізит: Теорія баз даних та знань
 • Кореквізити: —
Зміст навчального модуля: 
Поняття бази даних, системи баз даних, банка даних. Вимоги до системи баз даних. Дані і інформація. Структура системи баз даних (СБД), інформаційної системи(ІС). Поняття системи управління базами даних (СУБД). Вимоги до СУБД. Архітектура системи баз даних ANSI/SPARC. Мова запитів SQL. Застосування командного середовища. Мова PHP. Середовища застосування. Поняття транзакції. Механізми підтримки транзакцій в сучасних СУБД. Архітектура «клієнт-сервер». Технології підтримки розподілених даних. Реплікація даних. Основні напрямки розвитку в проектуванні баз даних. Активні бази даних. Технології подання інформації у мережі Internet. Технології програмування для Internet.
Рекомендована література: 
 1. ейер Д. Теорія реляційних баз даних: пров. з англ. — М., 2005.
 2. Ревунков Г.І., Самохвалов Е.Н., Чистов В.В. Бази і банки даних і знань. Підручник для вузів / / Під ред. В. Н. Четверікова. — М., 2003.
 3. Фаронов В.В., Шумаков П.В. Керівництво розроблювача баз даних. — М.: Нолидж, 2000.
 4. Конноли Т. Базы данных : проектирование, реализация и сопровождение. Теория и практика: учеб. пособие / Томас Конноли, Каролин Бегг. — 3-е изд. ; [пер. с англ.]. — М.: Издательский дом «Вильямс», 2003. — 1440 с. : ил. — Парал. тит. англ.
 5. Спирли Э. Корпоративные хранилища данных. Планирование, разработка, развитие. / Эрик Спирли. — М. : Издательский дом «Вильямс», 2001. — 400 с.
 6. Уидом Дж. Введение в системы баз данных / Джеффри Д. Ульман, Дженнифер Уидом. — М.: Издательство Лори, 2006. — 374 с. ISBN: 5-85582-069-6.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (40%): письмові звіти з лабораторних робіт, розрахункова робота, усне опитування
 • Підсумковий контроль (60%, іспит): тестування (60%).
Мова навчання: 
українська
Спеціалізація: 
Інтелектуальні комп’ютерні мережі та адміністрування інформаційних ресурсів