Адміністрування податків у бізнес-структурах

Код модуля: 
ММП_8
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Другий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 60 (кредитів ЄКТС — 2); аудиторні години — 40 (лекції — 32, практичні — 8)
Лектори: 
д.е.н., проф. Шпак Н.О.
Результати навчання: 
 • знати: процес адміністрування податків у бізнес-структурі та механізми їх нарахування; особливості документального оформлення податкової звітності; механізми взаємодії з державними контролюючими органами при узгодженні податкових зобов’язань тощо;
 • вміти: налагодити на підприємстві ефективний процес адміністрування податків; проводити розрахунки за основними видами податкових зобов’язань підприємства; оптимізувати податкове навантаження підприємства; перевіряти податкову звітність; використовувати різноманітні методи аналізу інформації тощо.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізит:
 • Бухгалтерський облік
 • Мікроекономіка
 • Фінанси підприємства
 • Менеджмент
кореквізит: адміністрування державно-приватного партнерства.
Зміст навчального модуля: 
Сутність податкової роботи органів державної податкової служби (ДПС). Основи адміністрування податків у бізнес-структурах. Методи обчислення податків та форми розрахунків з бюджетом бізнес-структур. Подання податкової звітності платниками податків. Облік платників податків і зборів органами ДПС. Облік надходжень до бюджету податків і зборів. Автоматизація процесів адміністрування податків і зборів. Погашення податкового боргу платниками податків. Організування внутрішнього контролю бізнес-структурами в процесі адміністрування податків та оптимізування їх величини.
Рекомендована література: 
 1. Податковий кодекс України № 2755-17 від 13.03.2015 [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2755-17
 2. Ватуля І.Д., Ватуля М.І., Рибалько Л.В. Податки, збори, платежі. Навчальний посібник. — К., 2006. — 352 с.
 3. Глобальна економіка [Текст]: навч. посібник / П.П. Мазурок [та ін.] ; заг. ред. Б.М. Одягайло; М-во освіти і науки України. — Львів: Магнолія-2006, 2009. — 206 с.
 4. Нікітішин А.О. Адміністрування податків в умовах фінансово-економічної кризи / А.О. Нікітішин // Фінанси України. — 2010. — № 1. — С. 38–45.
 5. Салига С. Я. Зарубіжний досвід роботи з великими платниками податків // Наукові праці. — Кіровоград, 2004. — Вип.5, ч.2. — С.53—62.
 6. Войнаренко М.П. Сутність та принципи бізнес-адміністрування на підприємствах за умов мінливого конкурентного середовища / М.П. Войнаренко, О.М. Костюк // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. — 2013. — № 4 (9). — С. 49-51.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • поточний контроль (30%): самостійні роботи, індивідуальні завдання, усне опитування;
 • підсумковий контроль (70%): тестування (60%), усна відповідь (10%)
Мова навчання: 
українська
Спеціалізація: 
Бізнес-адміністрування у сфері малого підприємництва