Адміністрування інформаційних мереж

Код модуля: 
СКІД_6063_СО1
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Шостий
Обсяг модуля: 
Загальна кількість годин — 120, аудиторних — 64 год. (32 год. — лекції, 32 год. — лабораторні заняття), кредитів ЄКТС — 4.
Лектори: 
к. т. н., доцент Тарасов Дмитро Олександрович
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен знати:
 • архітектуру та сервіси інформаційних мереж;
 • методи забезпечення надійної та ефективної роботи інформаційних мереж;
 • технологічні та організаційні аспекти адміністрування інформаційних мереж;
 • програмне забезпечення для адміністрування інформаційних мереж.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • Організація баз даних та знань,
 • Комп’ютерні мережі.
Зміст навчального модуля: 
Організаційне та нормативне забезпечення захисту інформації. Захист інформаційних систем. Захист комп’ютерних мереж.
Рекомендована література: 
 1. Ромашко С. М. Інформаційні технології в державному управлінні Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2007.
 2. Мельников В. В. Защита информации в компьютерных системах. М.: Финанси и статистика, 1997, 368 с.
 3. Стенг Д., Мун С. Секреты безопастности сетей. К.: Диалектика, 1995, 544 с.
 4. Организация и современные методы защиты информации. Под ред. Диева С. А., Шаваева А. Г. М.: Концерн «Банковский Деловой Центр», 1998, 472 с.
 5. Герасименко В. А. Защита информации в автоматизированных системах обработки данных. В двух книгах. М.: Энергоатомиздат, 1994, 576 с.
 6. Оглтри. Администрирование и защита. Firewalls. Практическое применение межсетевых экранов. ДМК. 2003.
 7. Уэйнгроу. Администрирование и защита. UNIX: полезные советы для системного администратора. ДМК. 2003.
 8. Бэндл. Защита и безопасность в сетях Linux. Для профессионалов. Питер. 2002. Козлов. Теория и практика борьбы с компьютерной преступностью. Радио и связь. 2002.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні, активні та інтерактивні методи навчання
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (40 б.): усне опитування, презентації.
 • Підсумковий контроль: тестування (60 б.), контрольна робота (60 б.).
Мова навчання: 
українська