Адміністрування державно-приватного партнерства

Код модуля: 
ММП_8
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Другий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 60 (кредитів ЄКТС — 2); аудиторні години — 24 ( лекції — 16, практ. — 8)
Лектори: 
к.е.н., доц. Харчук В.Ю.
Результати навчання: 
знати:
 • основні поняття адміністрування та адміністрування державно-приватного партнерства у бізнесі;
 • категорії адміністрування державно-приватного партнерства у бізнесі;
 • механізм реалізації адміністрування державно-приватного партнерства у бізнесі;
 • правове забезпечення адміністрування державно-приватного партнерства у бізнесі;
 • методи здійснення адміністрування;
 • методики визначення економічної ефективності адміністрування державно-приватного партнерства у бізнесі тощо.
вміти:
 • застосовувати нормативно-правове забезпечення адміністрування державно-приватного партнерства у бізнесі;
 • розробляти методики здійснення адміністрування державно-приватного партнерства у бізнесі;
 • обирати найоптимальніші адміністративні методи сприяння та розвитку державно-приватного партнерства у бізнесі;
 • формувати обґрунтовані рекомендації та управлінські рішення спрямовані на забезпечення ефективності державно-приватного партнерства у бізнесі.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • пререквізит: Менеджмент, Макроекономіка
 • кореквізит: Економіка підприємства
Зміст навчального модуля: 
Основні категорії адміністрування та адміністрування державно-приватного партнерства у бізнесі. Фундаментальні та сучасні теорії адміністрування. Механізм здійснення адміністрування. Форми та способи державно-приватного партнерства у бізнесі. Нормативно-правова база здійснення адміністрування державно-приватного партнерства у бізнесі. Адміністративні методи та важелі взаємодії «держава — приватний бізнес». Напрямки та форми партнерства у бізнесі. Оцінювання ефективності адміністрування державно-приватного партнерства у бізнесі.
Рекомендована література: 
 1. Акафор Р. Стратегическое управление: Пер. с англ. — М.: Прогресс, 1985. — 320 с.
 2. Герберт А., Саймон Г. Адміністративна поведінка: Дослідження процесів прийняття рішень в організаціях, що виконують адміністративні функції: Пер. з англ. — Вид. переробл. і доп. — К.: АртЕк, 2001. — 392 с.
 3. Глен Райт. Державне управління: Пер. з англ. — К.: Інститут державного управління та самоуправління при Кабміні України, 1994.
 4. Fisher R., Brown S. Getting Together Building a Relationship. That Gets to Yes. — Boston, 1988.
 5. Lane R. The Doctrine of Politics and Ideology in a Knowledgeable Society // American Sociological Review. — 1986. — Vol. 31. — № 5.
 6. Leonard S. Sayles and George Strauss, Human Behaivior in Organizations. — H. Prentice Hall, 1966.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
поточний контроль (30%): самостійна робота, індивідуальні завдання, усне опитування; підсумковий контроль (70%): тестування (60%), усна відповідь (10%)
Мова навчання: 
українська