Адміністративний процес

Код модуля: 
АІП_6062_С01
Тип модуля: 
вибірковий
Семестр: 
П'ятий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 60 (кредитів ЄКТС — 4); аудиторні години — 32 (лекції — 16, практ. — 16); сам. роб. — 28
Лектори: 
к.ю.н., доцент Парпан У.М.
Результати навчання: 
 • Знати основні тенденції становлення та розвитку адміністративно-процесуального права в Україні, порядок організації та здійснення адміністративного провадження;
 • Знати нормативно-правову базу, яка регламентує адміністративний процес в Україні, oсновні положення провадження в справах про адміністративні правопорушення;
 • Вміти складати процесуальні документи.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
кореквізити:
 • адміністративне право;
 • адміністративне судочинство
Зміст навчального модуля: 
 • поняття і завдання адміністративно-процесуального права в Україні;
 • предмет, метод та система адміністративно-процесуального права, його джерела;
 • становлення та розвиток адміністративно-процесуального права;
 • норми адміністративно-процесуального права;
 • адміністративно-процесуальні відносини;
 • провадження в справах про звернення громадян;
 • загальні положення провадження в справах про адміністративні правопорушення;
 • реєстраційно-дозвільні провадження;
 • виконання постанови про накладення адміністративного стягнення;
 • виконавче провадження;
 • адміністративна юстиція.
Рекомендована література: 
 1. Адміністративно-процесуальне право України: Підручник / О.В. Кузьменко, Т.О. Гуржій; За ред. О.В. Кузьменко. — К.: Атіка, 2006. — 478 с.
 2. Баб’як А.В. Процесуальні строки в адміністративному процесі: процедурні та юрисдикційні провадження: Монографія. — Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, ВАТ «Львівська книжкова фабрика «Атлас», 2006. — 192 с.
 3. Бандурка О. М. Тищенко М. М. Адміністративний процес: Підручник для вищих навчальних закладів. — К.: Літер ЛТД, 2002. — 288 с. С. 157
 4. Бевзенко В.М. Адміністративні суди України: Навчальний посібник. — К.: Алерта; КНТ, 2006. — 271 с.
 5. олосніченко І.П., Стахурський М.Ф. Адміністративний процес: Навчальний посібник. — К.: ГАН, 2003. — 256 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль на практичних заняттях (40%);
 • Підсумковий контроль (60%, залік).
Мова навчання: 
українська