Адміністративний менеджмент

Код модуля: 
ЗМД_6
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Шостий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 90 (кредитів ЄКТС — 3); аудиторні години — 48 (лекції — 32, практ. — 16)
Лектори: 
 • к.е.н., доц. Петришин Н.Я.;
практичні заняття проводять:
 • асист. Адамів М.Є.,
 • асист. Пецкович М.Д.
Результати навчання: 
вирішувати конкретні завдання та приймати управлінські рішення у сфері управління на найвищому інституційному рівні, зокрема щодо:
 • вироблення навичок у застосуванні теорії адміністративного менеджменту;
 • розроблення системи адміністративного менеджменту та формування апарату управління;
 • реалізування функцій адміністративного менеджменту;
 • застосування адміністративних методів управління;
 • адміністрування управлінських рішень;
 • використання сучасних технологій адміністративного менеджменту.
уміти:
 • планувати та організовувати адміністративні роботи;
 • здійснювати обґрунтований вибір форм і методів адміністративного впливу на підлеглих;
 • застосовувати різноманітні форми адміністративного контролювання та регулювання діяльності;
 • формувати інформаційно-адміністративне забезпечення роботи організації.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізит:
 • Основи менеджменту
кореквізит:
 • Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності
 • Стратегічний менеджмент
Зміст навчального модуля: 
Теорія адміністративного менеджменту. Система адміністративного менеджменту та апарат управління. Планування в адміністративному менеджменті. Організовування праці підлеглих та проектування робіт. Мотивування працівників апарату управління. Контролювання та регулювання в адміністративному менеджменті. Адміністративні методи управління. Адміністрування управлінських рішень. Сучасні технології адміністративного менеджменту.
Рекомендована література: 
 1. Бакуменко В.Д. Адміністративний менеджмент : [навч. посібник] / В.Д. Бакуменко, В.І. Тимцуник. — К.: Центр підготовки навчально-методичних видань КНТЕУ, 2013. — 334 с.
 2. Основи адміністративного менеджменту: [навч. посіб.] / В.Д. Бакуменко, Л.М. Усаченко, В.І. Тимцуник, О.В. Червякова ; за заг. ред. Л.М. Усаченко. — К.: ТОВ «НВП Інтерсервіс», 2013. — 148 с.
 3. Бакуменко В.Д. Прийняття рішень в державному управлінні : [навч. посібник] / В.Д. Бакуменко // [у 2 ч.] В.Д. Бакуменко // Ч. І. Теоретико-методологічні засади. — К.: ВПУ АМУ, 2010. — 276 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • поточний контроль (20%): самостійні роботи, усне опитування
 • індивідуальна контрольна робота (20%)
 • підсумковий контроль (60%, залік): тестування (40%), усна відповідь (20%)
Мова навчання: 
українська