Адміністративне судочинство

Код модуля: 
АІП_8006_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Перший
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 90 (кредитів ЄКТС — 3); аудиторні години — 32 (лекції —16, практ. —16); сам.роб. — 58
Лектори: 
к.ю.н., асистент Скочиляс-Павлів О.В.
Результати навчання: 
 • Знати основні тенденції становлення та розвитку адміністративного судочинства в Україні, порядок організації та здійснення провадження судами всіх інстанцій;
 • Знати нормативно-правову базу, яка регламентує адміністративне судочинство в Україні, різновиди судових рішень, окремі категорії адміністративних справ;
 • Визначати підсудність адміністративних справ, вирішувати спірні правові ситуації, складати процесуальні документи (адміністративний позов, апеляційну та касаційну скаргу);
 • Давати правову характеристику конкретних ситуацій, вирішувати дискусійні питання теорії та практики судового адміністративного процесу, що сприятиме оптимізації правотворчого та правозастосовного процесів у зазначеній сфері.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • адміністративний процес;
 • розгляд окремих категорій адміністративних справ судами
Зміст навчального модуля: 
 • поняття і завдання адміністративного судочинства в Україні;
 • загальні засади організації діяльності адміністративних судів в Україні;
 • основні інститути адміністративного судочинства;
 • загальне поняття адміністративного позову;
 • докази та доказування;
 • проходження справи в адміністративному суді;
 • особливості розгляду окремих категорій адміністративних справ;
 • порядок виконання судових рішень в адміністративних справах
Рекомендована література: 
 1. Адміністративне судочинство України : підручник ; за заг. ред. проф. Т. О. Коломоєць. — К. : Істина, 2009. — 256 с.
 2. Адміністративне судочинство України : підручник / О. М. Пасенюк (кер. авт. кол.), О. Н. Панченко, В. Б. Авер’янов та ін. ; за заг. ред. О. М. Пасенюка. — К.: Юрінком Інтер, 2009. — 672 с.
 3. Адміністративна юстиція : європейський досвід і пропозиції для України ; автори-упорядники І. Б. Коліушко, Р. О. Куйбіда. — К. : Факт, 2003.
 4. Основи адміністративного судочинства в Україні : навч. посіб. для юр. факультетів та юр. клінік ; за заг. ред. Н. В. Александрової, Р. О. Куйбіди. — 2-ге вид., доп. і перероб. — К. : КНТ, 2009. — 248 с.
 5. Педько Ю. С. Становлення адміністративної юстиції в Україні / Ю. С. Педько. — К., 2003. — 208 с.
 6. Стефанюк В. Адміністративна юстиція як провідна форма судового захисту прав громадян ; за заг. ред. проф. В. Б. Авер’янова. — К. : Видавничий Дім «Ін-Юре», 2002. — С. 217-228.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль на практичних заняттях (30%);
 • Підсумковий контроль (70%, іспит)
Мова навчання: 
українська