Адміністративне право, частина 2

Код модуля: 
АІП_6023_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Четвертий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 90 (кредитів ЄКТС — 3); аудиторні години — 48 (лекції — 32, практ. —16); сам. роб. — 38; МК — 4.
Лектори: 
 • к.ю.н., ст. викладач Гулак Л.С.
 • к.ю.н. професор Ковалів М.В.
Результати навчання: 
 • Знати поняття, ознаки, особливості адміністративного управління;
 • Знати організацію і адміністративно-правове регулювання управління економічною, соціально-культурною та адміністративно-політичною сферами;
 • Вміти правильно тлумачити норми адміністративного права та процесу і застосовувати їх до конкретних життєвих обставин.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
кореквізити:
 • адміністративний процес
Зміст навчального модуля: 
 • сутність державного управління в сфері економіки;
 • адміністративно-правове регулювання і державне управління у сфері реалізації митної політики;
 • адміністративно-правове регулювання і державне управління у сфері підприємництва;
 • адміністративно-правове регулювання і державне управління у сфері захисту економічної конкуренції;
 • адміністративно-правове регулювання і державне управління у сфері промисловості;
 • адміністративно-правове регулювання і державне управління у паливно-енергетичній сфері;
 • адміністративно-правові режими.
Рекомендована література: 
 1. Адміністративне право України: академ. курс: підруч.: у 2 т. Т. 2. Особлива частина / В.Б. Авер’янов, О.Ф. Андрійко, Ю.П. Битяк, І.А. Грицяк, І.П. Голосніченко, В.В. Зуй, С.В. Ківалов, Є.Б. Кубко. — К.: Юрид. думка, 2009. — 600 с.
 2. Адміністративне право / [Остапенко О.І., Кісіль З.Р., Ковалів М.В., Кісіль Р.В.]. — К.: Всеукраїнська асоціація видавців «Правова єдність», 2008. — 536 с.
 3. Адміністративне право: навч.-метод, посіб. для студ. юрид. ф-ту / Т.О. Коломоєць. — Запоріжжя, 2001. — 208 с.
 4. Адміністративне право України / За ред. Ю.П. Битяка. — Харків: Право. 2000. — 520 с.
 5. Дерець В. А. Органи виконавчої влади України та управлінські відносини: монографія / В. А. Дерець. — К.: ТОВ «Юридична думка», 2007. — 180 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль на практичних заняттях 1 (20%);
 • Модульний контроль 1 ( 30%);
 • Поточний контроль на практичних заняттях 2 (20%);
 • Модульний контроль 2 ( 30%);
 • Підсумковий контроль (60% іспит)
Мова навчання: 
українська