Адміністративне право, частина 1

Код модуля: 
АІП_6018_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Третій
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 120 (кредитів ЄКТС — 4); аудиторні години — 64 (лекції — 32, практ. — 32); сам.роб. — 52
Лектори: 
 • к.ю.н., ст. викладач Гулак Л.С.
 • к.ю.н. професор Ковалів М.В.
Результати навчання: 
 • Сформувати цілісне уявлення про складний комплекс теоретичних положень та правових інститутів значного масиву нормативно-правових актів, що містять норми адміністративного права;
 • Знати положення, які визначають адміністративно-правовий статус суб’єктів управлінських відносин;
 • Аналіз кола суспільних відносин державно-владного характеру з урахуванням їх різнобічного адміністративно-правового характеру.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
кореквізити:
 • адміністративний процес
Зміст навчального модуля: 
 • державне управління і виконавча влада в Україні;
 • адміністративне право як галузь права і як наука;
 • адміністративно-правові норми та відносини;
 • адміністративно-правовий статус Президента України;
 • адміністративно-правовий статус органів виконавчої влади та місцевого самоврядування;
 • державна служба в Україні;
 • контроль і нагляд в державному управлінні;
 • адміністративно-правові режими.
Рекомендована література: 
 1. Адміністративне право України. Академічний курс: підручник у двох томах: том 1. Загальна частина / ред. кол. В. Б. Авер’янов та ін. — К.: Видавництво «Юридична думка», 2007. — 592 с.
 2. Адміністративне право України в сучасних умовах (виклики початку ХХІ століття): монографія / Ред.: В.В. Галунько. — Херсон: Херсон. міськдрук., 2010. — 378 с.
 3. Адміністративне право України : підручник / за заг. ред. Т. О. Коломоєць. — К. : Істина, 2008. — 219 с.
 4. Адміністративне право: навч.-метод. посіб. / С.Т. Гончарук. — К., 2006. — 100 с.
 5. Богуцький В. В. Адміністративне право України як галузь права: навч. посіб. / В. В. Богуцький, А. В. Богуцька. — 2-ге вид., переробл. і доповн. — Х.: ФІНН, 2011. — 119 с.
 6. Державне управління: європейські стандарти, досвід та адміністративне право / За заг. ред. В. Б. Авер’янова. — К.: Юстініан, 2007. — 180 с.
 7. Колпаков В. К. Курс адміністративного права України: підручник / В. К. Колпаков, О. В. Кузьменко, І. Д. Пастух, О. Є. Користін, О. К. Волох. — К.: Юрінком Інтер, 2012. — 805 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль на практичних заняттях 1 (20%);
 • Модульний контроль 1 ( 30%);
 • Поточний контроль на практичних заняттях 2 (20%);
 • Модульний контроль 2 ( 30%);
 • Підсумковий контроль (60% іспит).
Мова навчання: 
українська