Адміністративна відповідальність у сфері економіки

Код модуля: 
АІП_8037_С01
Тип модуля: 
вибірковий
Семестр: 
Другий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 90 (кредитів ЄКТС — 3); аудиторні години — 48 (лекції — 32, практ. —16); сам. роб. — 42
Лектори: 
д.ю.н., доцент Бортник Н.П.
Результати навчання: 
 • Знати теоретичні і практичні засади юридичної відповідальності за економічні правопорушення та питання кваліфікації цих правопорушень;
 • Знати національні та міжнародні практики застосування законодавства в боротьбі з економічними правопорушеннями;
 • Аналізувати перспективи розвитку законодавства щодо запобігання правопорушенням у сфері економіки.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • адміністративне право
Зміст навчального модуля: 
 • поняття економіки та проблеми протидії економічним правопорушенням;
 • адміністративні правопорушення в сфері економіки;
 • економічна конкуренція: поняття та види правопорушень;
 • правопорушення, що посягають на власність;
 • правопорушення у сфері господарської діяльності;
 • правопорушення, що посягають на інтереси внутрішнього ринку України;
 • правопорушення у кредитно-фінансовій сфері;
 • посадові та корупційні правопорушення;
 • проступки, що порушують митні правила;
 • гуманізація відповідальності за правопорушення у сфері господарської діяльності;
 • протидія корупції в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування;
 • провадження у справах про адміністративні економічні проступки.
Рекомендована література: 
 1. Адміністративна відповідальність в Україні : навчальний посібник / за заг. ред. А. Т. Комзюка. — 2-ге вид., перероб. і доп. — Х. : Ун-т внутр. справ, 2000. — 112 с.
 2. Адміністративні правопорушення в системі права : навч.-методичний посіб. / О. В. Кузьменко, С. С. Гнатюк, В. В. Новіков, Л. Г. Чистоклєтов. — Львів : Львів. держ. ун-т внутр. справ, 2006. — 152 с.
 3. Гончарук С. Т. Основи адміністративного права України : навчальний посібник / С. Т. Гончарук. — К. : Аванпост-прим, 2004. — 200 с.
 4. Коваль Л. В. Відповідальність за адміністративні правопорушення / Л. В. Коваль. — К. : Вища шк.., 1975. — 159 с.
 5. Колпаков В. К. Адміністративна відповідальність (адміністративно-деліктне право) : навч. посіб. / В. К. Колпаков. — К. : Юрінком Інтер, 2008. — 256 с.
 6. Матіос А. В. Адміністративна відповідальність посадових осіб / А. В. Матіос. — К. : Знання, 2007. — 223 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота.
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль на практичних заняттях (30%);
 • Підсумковий контроль (70%, іспит)
Мова навчання: 
українська