Адміністративна деліктологія

Код модуля: 
АІП_8038_С01
Тип модуля: 
вибірковий
Семестр: 
Другий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 105 (кредитів ЄКТС — 3,5); аудиторні години — 64 (лекції —32, практ. — 32); сам.роб. — 41
Лектори: 
д.ю.н., професор Остапенко О.І.
Результати навчання: 
 • Знати поняття, предмет, систему і принципи адміністративної деліктології, уяснити для себе методологічні аспекти її розвитку, а також ознайомитися з детермінацією протиправної поведінки особи;
 • Набути навичок при застосуванні отриманих знань у практичній діяльності з профілактики адміністративних деліктів, аналіз стану деліктологічної обстановки на місцевому і регіональному рівнях з використанням сучасних інформаційних технологій та досвіду діяльності правоохоронних органів та громадськості.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
адміністративне право
Зміст навчального модуля: 
 • поняття, предмет і система адміністративної деліктології;
 • принципи формування і розвитку адміністративної деліктології;
 • загальна характеристика методології в юридичних науках;
 • методологічні аспекти розвитку адміністративної деліктології;
 • девіантна поведінка особи;
 • детермінація протиправної поведінки особи і протиріччя суспільного розвитку;
 • латентність адміністративних деліктів та їх правова оцінка;
 • віктимність і моральність в адміністративній деліктології;
 • поняття, ознаки та класифікація адміністративних деліктів в законодавстві України;
 • юридичний склад адміністративного делікта та кваліфікація протиправних дій;
 • теорія і правове регулювання деліктоздатності суб’єктів в адміністративному праві;
 • адміністративна деліктоздатність суб’єктів правових відносин;
 • поняття і сучасні тенденції розвитку профілактики адміністративних деліктів;
 • правове регулювання профілактики адміністративних правопорушень;
 • види і форми профілактики адміністративних деліктів;
 • рівні профілактики адміністративних деліктів. Методи профілактики адміністративних деліктів.
Рекомендована література: 
 1. Колпаков В.К. Адміністративна відповідальність : навч. посібник. — К. : Юрінком Інтер, 2008. — 256 с.
 2. Лук’янець Д.М. Інститут адміністративної відповідальності: проблеми розвитку : монографія. — К. : Ін-т держ. і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2002. — 220 с.
 3. Остапенко О.І. Адміністративна деліктологія. — Львів : Львів. ін.-т внутр. справ при УАВС, 1995. — 312 с.
 4. Остапенко О.І. Адміністративне право : навч. посіб. / О.І. Остапенко, З.Р. Кісіль, М.В. Ковалів. — 2-е вид.− К. : Алерта; ЦУЛ, 2009. — 536 с.
 5. Правова система України : історія, стан та перспективи. — Т. 1. — Х. : Право, 2008. — 728 с.
 6. Ряшко В.І. Юридична логіка в запитаннях і відповідях : навчально-методичний посібник / В.І. Ряшко, О.В. Ряшко. — Львів. держ. ун-т внутр. справ, 2011. — 392 с.
 7. Тарарухін С.А. Системний підхід та деякі соціально-психологічні проблеми вивчення злочинності. — К., 1993. — 185 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота.
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль на практичних заняттях (30%);
 • Підсумковий контроль (70%, іспит)
Мова навчання: 
українська