Історія кафедри соціології та соціальної роботи (СР)


Кафедра соціології та соціальної роботи Національного університету «Львівська політехніка». «Львівську політехніку» можна вважати флагманом підготовки фахівців зі спеціальності «Соціальна робота» на теренах Львівщини. Підготовка бакалаврів за напрямом 0402 — «Соціологія» ( а саме в межах цього напряму розвивалась на той час «Соціальна робота» ) була розпочата в Національному університеті «Львівська політехніка» ще у 1999 р. на кафедрі інженерно-педагогічної підготовки ІГСН (зав. кафедри — професор Кизименко Л.Д.) у рамках реалізації Міжнародного українсько-канадського мегапроекту «Реформування соціальних служб в Україні» (1999-2003 роки), фінансованого Канадською Агенцією з Міжнародного Розвитку /СІDА/. Партнерами за проектом були Національний університет «Львівська політехніка» з української сторони та Манітобський університет (м. Вінніпег) — з канадської. Проект здійснювався під патронатом Міністерства освіти і науки України.

За наказом ректора Національного університету «Львівська політехніка» професора, доктора фізико-математичних наук Рудавського Ю.К про закріплення спеціальностей від 4 березня 2001 року за № 69-01-25 у структурі Інституту гуманітарних і соціальних наук, який налічував тоді 7 обслуговуючих кафедр загальноосвітнього спрямування (директор інституту — професор, доктор історичних наук Дещинський Л.Є.), була створена кафедра соціології та соціальної роботи, яка отримала статус випусково-обслуговуючої. Кафедра розташована в навчальному корпусі, відреставрованому та обладнаному для навчання людей з особливими потребами. За результатами конкурсу, проведеного Львівською обласною адміністрацією 2006 року із створення умов для отримання освіти людьми з особливими потребами, цей будинок було визнано найкращим серед навчальних корпусів вищих навчальних закладів у м. Львові та області. Проведена реконструкція дозволяє використовувати будівлю як своєрідний навчальний посібник для студентів спеціальності «Соціальна робота».

В різні періоди кафедру очолювали: доцент, кандидат соціологічних наук Савка В.Є., професор, доктор педагогічних наук Курляк І.Є., доцент, кандидат філософських наук Климанська Л.Д. , професор, доктор соціологічних наук Піча В.М.

Нині підготовка фахівців здійснюється на засадах ступеневості на всіх освітньо-кваліфікаційних рівнях — бакалавра, спеціаліста і магістра за двома напрямами «Соціальна робота» і «Соціологія». Відповідні секції кафедри очолюють доцент, кандидат педагогічних наук Гайдук Н.М., доцент, кандидат соціологічних наук Савка В.Є. Відкрито аспірантуру за двома напрямами. Науково-педагогічні працівники кафедри — 21 особа, висококваліфіковані фахівці, серед яких доктори і кандидати соціологічних наук, кандидати педагогічних, філософських, політичних наук, кандидат наук з державного управління, магістри соціальної роботи, асистенти-координатори практики.

Важливою особливістю роботи КССР, передбаченою концепцією підготовки фахівців соціології, є її тісна співпраця із спеціалізованими державними та громадськими закладами, які працюють, зокрема, у сфері надання соціальних послуг. Зокрема, основними напрямами такої співпраці є використання досвіду діяльності, кадрового потенціалу, інформаційного та матеріального забезпечення цих інституцій з метою практичної підготовки наших студентів під час проходження ними різних видів практики. З іншого боку, кафедра надає цим закладам-базам практики науково-методичну допомогу шляхом підвищення кваліфікації їхніх працівників на постійно діючих модульних курсах професійного навчання. Крім цього, з січня 2004 року розпочав свою роботу постійно діючий міжнародний семінар з питань професійного розвитку фахівців соціальної сфери.

Ще однією особливістю навчання студентів на кафедрі соціології та соціальної роботи, що дозволяє акумулювати, адаптувати до національних умов і ефективно впроваджувати міжнародний досвід, є науково — методична допомога фахівців знаних університетів інших країн — Манітобського університету та Університету Квіннз (Канада), Ерфуртського університету прикладних наук (Німеччина), Фредерік Комм’юніті Коледжу (США), Люблінського університету, Академії технічно-гуманістичної у Бєльско-Бялій (Польща).

Випускники двох програм підготовки фахівців ( «Соціологія», «Соціальна робота») плідно працюють у районних та міському відділах у справах сім’ї та молоді, районних та міському відділах соціального захисту населення, державних і громадських організаціях, втілюючи в життя інноваційні ідеї, започатковані міжнародним канадсько-українським мегапроектом «Реформування соціальних служб в Україні».

Становленню кафедри як потужної науково-педагогічної структури, здатної виконувати відповідні її профілю завдання на рівні сучасних вимог, сприяє її активна і постійна співпраця з провідними науковими установами України: Інститутами соціології, регіональних досліджень, народознавства НАН України, Інститутом педагогіки та психології професійної освіти АПН України, а також знаними університетами: Львівським національним імені Івана Франка, зокрема з його Центром розвитку магістерських програм, де четверо викладачів кафедри СР виграли конкурси на опрацювання магістерських програм з курсів «Соціальна політика», «Соціологія організацій» та «Соціологія культури»; з Національним університетом «Києво-Могилянська академія», Київським національним університетом ім. Т.Шевченка, Тернопільським педагогічним університетом ім. В. Гнатюка, Ужгородським національним університетом, Волинським національниму університетом, Національним університетом «Острозька академія», Запорізьким державним університетом, Академією праці та соціальних відносин (м. Київ) та іншими.

Зростанню науково-педагогічного потенціалу кафедри сприяли проведені науково-практичні конференцій, учасниками яких стали викладачі та студенти кафедри. За останні два роки було проведено 6 конференцій, зокрема, міжнародна «Від конфлікту до порозуміння: теорія і практика громадянського суспільства» (31 травня — 2 червня 2007 р.), міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання організації соціальної роботи з дітьми, що проживають у сім’ях, які опинились у складних життєвих обставинах», 6-7 червня 2008 р. Кафедра — активний учасник Львівських соціологічних форумів, у соціальних екуменічних тижнів, які проводяться щорічно.

Кафедра брала активну участь у розробці державних освітніх стандартів спеціальності «Соціальна робота» (11-13 березня 2003р. на базі кафедри, спільно з Українським державним центром соціальних служб для молоді /м. Київ/ була проведена Всеукраїнська нарада-семінар «Моделі професійної підготовки фахівців різних рівнів у контексті розвитку спеціальності „Соціальна робота“ в Україні»).

Вищезазначене можна розглядати як свідчення визнання відповідного рівня професіоналізму викладачів кафедри, її високого рейтингу у професійному середовищі, що забезпечує готовність її професорсько-викладацького складу до реалізації нових завдань.