Історія кафедри органічної хімії (ОХ)


Кафедра органічної хімії була створена у 1926 році. Кафедру очолив професор Едвард Сухарда, який до 1926 року працював у Львівській політехніці професором кафедри загальної хімії. Науковий напрямок кафедри органічної хімії був пов’язаний з синтезом барвників та дослідженням їх властивостей. У 1945 році керівництво кафедрою здійснював асистент Д.К.Толопко. З 1946 року до 1972 року кафедру очолював вчений зі світовим ім’ям, д.х.н., проф. Т.І.Юрженко. Саме він заснував науковий напрямок кафедри «Поліфункціональні пероксидні модифікатори і полімерні композиційні матеріали». Під керівництвом проф. Т.І.Юрженка, вперше в світі, було синтезовано новий клас сполук — ненасичені, здатні до полімеризації і кополімеризації пероксиди, які стали відомі як «пероксидні мономери». У 1958 році на кафедрі органічної хімії була створена проблемна лабораторія синтезу нових матеріалів, у складі якої працювало 10-12 кандидатів наук.

У 1972-1988 роках кафедру очолював професор Пучин В.О. Він вніс суттєвий внесок в розробку теоретичних основ синтезу та хімічної модифікації полімерів і композиційних матеріалів на основі органічних пероксидів. Ці дослідження є суттєвим внеском в розвиток наукової школи кафедри. Значний внесок в розвиток наукової школи також зробили д.х.н., професори Л.С.Чуйко, М.А.Дикий, В.О.Федоров, М.М.Братичак, С.С.Мінько, В.В.Шибанов, В.С.Токарєв, В.Я.Самарик, Гевусь О.І., які захистили докторські дисертаційні роботи в межах наукового напрямку кафедри.

З 1988 року кафедру очолює д.х.н., проф. С.А.Воронов. На основі пероксидних мономерів був створений новий клас поліреакційноздатних полімерів, які стали відомі як «гетерофункційні поліпероксиди». Синтез таких реакційноздатних сполук надав можливість розроблювати реакційноздатні ініціюючі системи для функціоналізації (пероксидації) міжфазних поверхонь і формування на них полімерних наношарів з спеціальними властивостями — бактерицидності, біосумісності, електропровідності тощо. Це дозволило здійснювати конструювання композитів і біосумісних біодеградабельних полімерних матеріалів.

Кафедра органічної хімії проводить фундаментальну підготовку з «Органічної хімії» майбутніх фахівців — випускників Інституту хімії та хімічних технологій. З 2004 року на кафедрі, поряд з фундаментальною підготовкою, вперше в Україні, розпочалася підготовка фахівців зі спеціальності «Хімічна технологія харчових добавок та косметичних засобів» (така підготовка ведеться тільки у двох ВНЗ України — Національному університеті «Львівська політехніка» та — Українському державному хіміко-технологічному університеті). У 2008 році відбувся перший випуск бакалаврів, а в 2009 році — спеціалістів у кількості 13 чоловік, у 2012 році планується випуск перших магістрів. Відповідно, на кафедрі читаються, поряд з курсами «Органічної хімії», такі курси як — «Токсикологія харчових добавок та косметичних засобів», «Хімія, технологія та застосування харчових добавок», «Хімія природних сполук», «Сенсорний та фізико-хімічний аналіз продуктів харчування та косметичних засобів», «Хімія продовольчої сировини та продуктів харчування», «Хімія та технологія косметичних засобів» тощо.

Починаючи з 50-х років на кафедрі підготовлено 13 докторів та 96 кандидати хімічних наук. За останні 10 років опубліковано більше як 600 наукових праць у фахових виданнях, декілька монографій, одержано 112 патентів. Розвитку наукової школи сприяє робота спеціалізованої вченої ради Д 35.052.01 з захисту докторських дисертацій, яка працює близько 40 років, з залученням провідних вчених наукової кафедри. Колектив наукової школи підтримує зв’язки з багатьма академічними та іншими науково-дослідними закладами України, постійно співпрацює та має спільні публікації з рядом закордонних наукових установ. Дослідження наукової школи здобули міжнародне визнання (див. Houben-Weyl. Methoden der organischen Chemie. Band E 13/Teil 2. Organische Peroxo-Verbindungen. Verlag Stuttgart-New York. 1988).

За останні три роки опубліковано — 3 монографії і 2 підручники, 150 статей, з них 25 статей в рейтингових журналах Філадельфійського списку. На кафедрі працюють проф. — 2, доцентів — 8, асистентів — 1. Навчально-допоміжний склад — 5. Наукових працівників — 26, з них — 12 кандидатів наук.