Історія кафедри маркетингу і логістики (МЛ)

Кафедра маркетингу і логістики почала свою історію з 1945 року в структурі профілюючої економічної кафедри економіки промисловості та організації виробництва. Після декількох реорганізацій в 1964 році виокремилась кафедра під назвою «Економіка і організація хімічної промисловості та енергетики», перейменована в 1996 р. в кафедру економіки енергетичних і хімічних підприємств та маркетингу. На початку своєї діяльності кафедра обслуговувала хімічні і енергетичні спеціальності, викладаючи для них навчальні дисципліни: «Економіка галузі», «Організація, планування і управління підприємством». А з 1962 року кафедра готує дві спеціальності економістів: інженерів-економістів для енергетики, інженерів-економістів для хімічної промисловості. Перший випуск за цими спеціальностями відбувся у 1968 році. З 1971 року кафедра також готує інженерів-економістів для промисловості будматеріалів. За зазначеними спеціальностями кафедрою було підготовлено понад 1950 інженерів-економістів.

В 1993 році на кафедрі було започатковано підготовку економічних кадрів нової формації — менеджерів виробничої сфери (в галузі енергетики), а роком пізніше — маркетологів за навчальними програмами, що відповідають вимогам ринкової системи господарювання.

Разом з тим в умовах інтенсифікації процесів глобалізації та європейської інтеграції, ускладнення управління матеріальними, фінансовими та інформаційними потоками, постійно наростаючих непродуктивних позавиробничих витрат актуалізувалася проблема підготовки спеціалістів- менеджерів з логістики, вирішення якої стало одним з перспективних завдань кафедри.

Своєчасно реагуючи на динаміку розвитку ринку праці в Україні, колектив кафедри з 2000 року розпочав підготовку спеціалістів із спеціалізації 7.050108.06 «Логістика» в рамках спеціальності «Маркетинг», передбаченої листом Міністерства освіти та науки України від 31.08.1999 р.

Сучасні потреби у спеціалістах відобразились у зміні назви кафедри, яка на сьогодні носить назву «кафедра маркетингу і логістики». З 2002 року на кафедрі здійснюється підготовка спеціалістів за напрямом «Менеджмент» зі спеціальності 8.050208 «Логістика».

Колектив кафедри одним із перших в Україні перейшов на ступеневу систему освіти: вже з 1995 року були створені експериментальні магістерські програми за індивідуальними графіками навчання і з 1996 року випускаються магістри з маркетингу та менеджменту.

З 1996 року на кафедрі здійснюється підготовка магістрів за напрямом «Менеджмент» зі спеціальності «Менеджмент у виробничій сфері» (тепер «Менеджмент організацій») та напрямом «Економіка і підприємництво» зі спеціальності «Маркетинг». З 2004 року кафедра розпочала підготовку магістрів зі спеціальності «Логістика».

Доцільність підготовки фахівців названих напрямів та спеціальностей підготовки кафедрою МЛ підтверджується як характеристиками працевлаштування випускників, так і прогнозами замовлень на спеціалістів названого профілю, розрахованими на основі замовлень підприємств та організацій регіону.

Крім вищезазначеного, кафедра здійснює підготовку бакалаврів та спеціалістів технічних спеціальностей в новостворених у 2001 р. на базі колишніх факультетів інститутах: Інститут хімії та хімічних технологій (ІХ), Інститут енергетики і систем керування (ІЕСК), Інститут дистанційного навчання (ІДН), що функціонують в структурі НУ «Львівська політехніка», де кафедрою викладаються такі основні дисципліни економічного профілю: «Економіка підприємства та маркетинг», «Теорія економічного аналізу», «Економіка та менеджмент енерговикористання», «Економіка підприємств», «Основи підприємництва, менеджменту та маркетингу». «Основи підприємництва та організація нафтопереробної промисловості», «Бізнес- план спорудження (реконструкції) енергетичних об’єктів», «Організація та планування електротехнічного виробництва».

У підготовці фахівців приймає безпосередню участь професорсько- викладацький склад кафедри чисельністю 36 штатних одиниць. Серед них: 5 докторів економічних наук, професорів, з них 2 осіб — штатні; 19 кандидатів наук, доцентів; 3 кандидати наук, старші викладачі.