Історія кафедри картографії та геопросторового моделювання (КГМ)


До 2009 року основним науковим напрямом кафедри було математичне моделювання в геодезії, астрономії, геофізиці. Цей напрям започаткував і безпосередньо керував роботами організатор кафедри проф. Г. О. Мещеряков.

У 1987 році проф. Г. О. Мещеряков і доц. А. Л. Церклевич видали монографію «Гравітаційне поле і фігура Марса», а в 1994 р. вийшла монографія Г. О. Мещерякова, В. Є. Зінгера, П. М. Зазуляка, М. Ф. Агеєва «Фігури і гравітаційні поля супутників Марса». Однією з найкращих робіт кафедри ТМОГВ є дисертація О. М. Марченка «Моделювання зовнішнього гравітаційного поля Землі на основі теорії потенціалів нецентральних мультиполів», за яку йому присуджено науковий ступінь доктора фізико-математичних наук. У роботі викладено основи теорії потенціалів нецентральних мультиполів для опису зовнішнього гравітаційного поля Землі, запропоновано зручний математичний апарат, який, з одного боку, забезпечує формалізацію вирішення завдань апроксимації геопотенціалу як у глобальному, так і в регіональному масштабі, а з другого — узагальнює ряд досліджень з питань опису гравітаційного поля планети за допомогою мультиполів і систем потенціалів точкових мас.

В даний час з наукового напряму математичного моделювання в геодезії, астрономії та геофізиці дослідження продовжує доц. М. М. Фис, який захистив в 1986 р. кандидатську дисертацію на тему: «Методика побудови розподілу густини та прискорення сили ваги в середині загальноземного еліпсоїда» і успішно працює над питанням вивчення внутрішньої будови планет шляхом математичного моделювання внутрішніх процесів в середині планет, а саме:
  • побудова тривимірних моделей розподілу густини і узгодження їх з параметрами зовнішнього гравітаційного поля;
  • знаходження внутрішнього потенціалу, а також порівняння зовнішнього з таким, що обчислюється за моделями;
  • дослідження збіжності гравітаційного поля на поверхні планети;
  • визначення гравітаційної енергії еліпсоїдальних планет і дослідження на цій основі стану гідростатичної рівноваги планет.
Професор кафедри П. М. Зазуляк проводить дослідження фігури і гравітаційного поля Місяця. Доцент кафедри А. Р. Согор займається узгодженням параметрів референц-еліпсоїда Землі з даними про його регіональне гравітаційне поле.

Викладач кафедри А. М. Бридун в 2008 році захистив кандидатську дисертацію на тему: «Метод рядів Фур’є для мероморфних функцій у півcмузі» і застосував результати досліджень до функції Рімана.

На кафедрі картографії та геопросторового моделювання започатковано наукові дослідження з проблем прогнозування розвитку територій та їх картографування з урахуванням функціональних властивостей і впливу геодинамічних процесів під керівництвом проф., д. т. н. Черняги П. Г. Такі дослідження виконуються на основі математичного моделювання за умов невизначеності та системного підходу до картографічного і геоінформаційного моделювання. Аспіранти та викладачі розробляють наукові підходи щодо картографування територій з врахуванням просторово-часових змін середовища та соціально-економічних проблем.