Історія кафедри історії України та етнокомунікації (ІУЕК)


На зорі відновлення незалежності української державності у 1990 р. колектив кафедри історії Львівської політехніки розпочав роботу над вивченням та викладанням курсу «Історія України». З тих пір це стало дороговказом для обрання пріоритету в науковій та навчально-методичній роботі професорсько-викладацького колективу кафедри. За понад два десятиліття неодноразово змінювалася назва кафедри та постійно проходив процес оновлення кадрового потенціалу наукового колективу. Під керівництвом доктора історичних наук, професора, заслуженого діяча науки і техніки України, академіка АН ВШ України Леонтія Євгеновича Дещинського кафедра стала базою для утворення у червні 1992 р. першого навчально-наукового інституту у Львівській політехніці — Інституту гуманітарної освіти, який згодом був трансформований у Інститут гуманітарних та соціальних наук (ІГСН). З 1995 р. при кафедрі діє Спеціалізована вчена рада К 35.052.15 по захисту кандидатських дисертацій за спеціальністю 20.02.22 — «Військова історія». Також усі роки успішно функціонує аспірантура з «Історії України» та «Військової історії». З 1998 р. кафедра видає «Науковий вісник Національного університету «Львівська політехніка», серії «Держава та армія», що затверджений ВАК України як фаховий.

З 2000 р. на кафедрі розпочалася підготовка студентів за спеціальністю «Документознавство та інформаційна діяльність». Сотні випускників отримали освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра та спеціаліста й були успішно працевлаштовані, про що свідчить великий попит на випускників кафедри на ринку праці. В 2012 р. кафедра ліцензувала напрямок підготовки бакалаврів за спеціальністю «Музейна справа та охорона пам’яток історії та культури».

Науково-методична робота підпорядкована темам: «Загальнонаціональний визвольний рух українського народу за відродження української державності у першій половині ХХ століття» та «Проблеми музейної справи та пам’яткоохоронної діяльності в Україні».

Зростанню науково-педагогічного потенціалу кафедри сприяє регулярне проведення на її базі регіональних, усеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференцій, зокрема:
  • «Голод 1932-1933 рр. в Україні: уроки історії» (до 70-річчя вшанування пам’яті жертв голодомору). 28-29 травня 2003 р.;
  • «Україна у Другій світовій війні» присвячена 60-й річниці її завершення. 25-26 травня 2005 р.;
  • «Збройні сили України: історія та сучасність». 29-30 березня 2006 р.; «Геноцид в Україні у ХХ столітті: Україна під окупаційними режимами — історія та наслідки». 25 березня 2011 р.
Колектив кафедри постійно працює над удосконаленням науково-методичного забезпечення навчального процесу з базових курсів «Історія України» та «Історія української культури». Видається навчально-методична література, зокрема посібники, які здобули гриф Міністерства освіти і науки України.

Становленню кафедри, як потужної науково-педагогічної структури здатної виконувати відповідні її профілю завдання на рівні сучасних вимог, сприяє активна і постійна співпраця з відомими науковими та навчальними установами України: Інститутом українознавства НАН України ім.І.Крип’якевича, Львівським національним університетом ім.Івана Франка, Дрогобицьким державним педогогічним університетом ім.Івана Франка, Академією сухопутніх військ України, Національним університетом «Острозька академія», Рівненським гуманітарним державним університетом та ін.

Протягом 1984-2011 рр. кафедру історії України, науки і техніки очолював д.і.н., проф. Дещинський Л. Є. Тривалий час на кафедрі працювали та залишили помітний слід у науково-організаційній та науково-методичній роботі к.і.н., доц. Іващук С.О., д.і.н., доц. Харук А.І., к.філол.н. доц. Комова М. В.(багаторічний завідувач секції документознавства), к.і.н., доц. Гаврилів І. О. (багаторічний завідувач секції історії), к.і.н., доц. Барановська Н.М. (багаторічний профорг кафедри), к.і.н., доц. Тарабан В.М., к.і.н., доц. Замлинський Т. І., к.і.н., доц. Денісов Я. Я., к.і.н., доц. Макарчук О. Г. (зав. секцією культури), к.і.н., доц. Мина Ж. В., к.і.н., доц. Виздрик В. С., к.і.н., доц. Новак-Каляєва Л. М., к.і.н., доц. Химиця Н. О., к.і.н., ас. Галайко Б. М., к.і.н., доц. Лісіна С.О. та багато інших.