Історія кафедри інформаційних систем і технологій (ІСТ)


Навчальна діяльність кафедри тісно пов’язана з науковою діяльністю науково-педагогічних працівників і студентів. Колектив кафедри інформаційних систем і технологій проводить наукову роботу за напрямом «Математичне моделювання інформаційних та динамічних систем». Результати наукових досліджень знаходять відображення в наукових статтях фахових наукових вісників, у доповідях на міжнародних наукових конференціях та конференціях різних рівнів.

Асистенти та старші викладачі кафедри працюють над кандидатськими дисертаціями в аспірантурі на базі вищих навчальних закладів та наукових установ м. Львова, зокрема Національного університету ім. І.Франка, Інституту прикладних проблем математики і механіки НАНУ, Фізико-механічного Інституту НАНУ.

На базі кафедри традиційно функціонує секція «Комп’ютерних наук» міжвузівської науково-технічної конференції науково-педагогічних працівників, яка щорічно проходить на базі Інституту для викладачів та студентів. У 2009 — 2010 навчальному році професорсько-викладацький склад кафедри інформаційних систем і технологій брав участь у 22 науково-технічних конференціях, з них — вісімнадцять міжнародного рівня.

Викладачі кафедри інформаційних систем і технологій систематично публікують результати науково-дослідних робіт у фахових виданнях. Зокрема, публікації виходять у Вісниках НУ «Львівська політехніка». Викладачі кафедри інформаційних систем і технологій щорічно публікують щонайменше дві статті кожен у різних фахових виданнях,

У 2010 році захистили кандидатські дисертації Лугова Л.Л. у Національному університеті ім. І.Франка, Галазюк О.В. у Інституті прикладних проблем математики і механіки НАНУ.

Працюють над докторськими дисертаціями доценти Берко А.Ю., Литвин В.В., над кандидатськими дисертаціями — Гасько Р.Т., Мельникова Н.І., Мочу рад Л.І.

Результати науково — дослідної роботи викладачів використовуються в навчальному процесі. В рамках наукової роботи створюється на громадських засадах науково-навчальна лабораторія веб-технологій та систем електронного навчання, до роботи в якій долучаються студенти всіх освітньо — кваліфікаційних рівнів.

Викладачі кафедри керують науковою діяльністю студентів, рецензують наукові і навчально-методичні роботи працівників інших навчальних закладів та наукових установ, а також здійснюють активну наукову діяльність у рамках національних і міжнародних зв’язків. В науково-дослідній роботі беруть участь всі викладачі кафедри.

За період з 2008-2010 років у міжвузівських науково-технічних студентських конференціях взяли участь 29 студентів. За результатами їх участі опубліковано 29 тез доповідей. Щорічно в Інституті проводяться конкурси студентських наукових робіт.