Історія кафедри фотоніки (ФОТ)


Кафедра фотоніки створена у Львівському політехнічному інституті згідно з наказом Ректора № 132-10 від 30 грудня 1993 р. під назвою «Лазерна техніка та оптоелектронні системи».

Перспективність лазерної техніки і променевої технології незаперечна. На сьогодні лазери ефективно використовуються практично в усіх галузях народного господарства — від машинобудування до медицини, від екології до оптичних процесів, від фотохімії до метрології, від мікроелектроніки до оборони. Навіть сучасні шоу та мистецтво завдячують голографії та лазерам. У всіх ведучих лабораторіях світу ведеться інтенсивний пошук в області квантової електроніки, лазерних технологій та фотонних кристалів. Вражаючі результати отримуються на стику наук. Однак, при щорічному зростанні обсягів продажу лазерних систем у середньому на 20% насиченість світового ринку на сьогодні складає лише 15%. Це спричинює появу все нових фірм.

Спеціалісти з лазерної техніки та фотоніки об’єднані в окремі асоціації. Міжнародні конференції та виставки в даній області стали періодичними, видаються спеціалізовані журнали. Більшість останніх досягнень в галузі фізики, що нагороджені Нобелівськими преміями, пов’язані саме з фотонікою.

Оскільки питання інженерного супроводу наукових розробок з лазерної техніки та фотоніки стало невідкладним, підготовка фахівців вищої кваліфікації — магістрів з даної спеціальності — є актуальною та необхідною.

Знову ж таки, за ініціативи «Львівської політехніки» та Харківського військового університету в Україні було відкрито нову спеціальність — «Лазерна та оптоелектронна техніка», яка згодом була виокремлена в однойменний напрям фахової підготовки 6.0911 «Лазерна та оптоелектронна техніка», а відтак — у 6.051004 «Оптотехніка».

Останніми роками різко зріс інтерес до фотонних явищ і процесів, що пов’язані з фотонами. Особливо це стало помітно у зв’язку з відкриттям фотонних кристалів і поняттям «фотонна ширина забороненої зони», відкриттям унікальних фотонних матеріалів, таких як графен, мета-матеріалів з від’ємним показником заломлення, нанофотонних розмірних ефектів та ін.

Природно, що наукова і технологічна база, де носієм інформації, або носієм енергії виступає не електрон, а фотон, окреслюється новим поняттям — фотоніка. Визначальним фактором фотоніки є те, що фотон як носій знімає фізичні обмеження по швидкості і є альтернативою до елементної бази електроніки.

Фотоніка значно розширює предмет лазерної та оптоелектронної техніки, передбачаючи як слабкі фотонні сигнали (інформаційні технології), так і концентровані фотонні потоки (енергетика), причому оперує фотоніка у дуже широкому діапазоні електромагнітних хвиль: від корпускулярного випромінювання до радіодіапазону.

Враховуючи таку тенденцію наукового розвитку і появу у провідних університетах світу інститутів фотоніки, у червні 2002 року кафедра лазерної техніки та оптоелектронних систем отримала назву кафедри фотоніки (наказ № 113-07 від 21 червня 2002 р.).

Підтвердженням вірно вибраного вектора розвитку є той факт, що у 2005 році Європейський індустріальний консорціум і Об’єднання інженерів Німеччини висунули «Об’єднану європейську ініціативу з фотонних досліджень» — рапорт «Фотоніка для ХХІ століття», яку підписали 55 керівників профільних компаній та ректори провідних європейських університетів.

Організатором кафедри та її завідувачем з часу створення є доктор технічних наук, професор Бобицький Ярослав Васильович.

Бобицький Я.В. професор Національного університету «Львівська політехніка» та Жешувського університету (Польща), Академік Міжнародної академії наук прикладної радіоелектроніки України, Росії і Білорусії, член Українського фізичного товариства і член SPIE — Міжнародної організації інженерів оптиків, національний експерт з лазерних технологій Міжнародної лазерної асоціації, член бюро Українського відділення Європейського оптичного товариства, член редакцій фахових журналів, наукових та програмних комітетів низки міжнародних конференцій. Багаторазовий член експертних рад Вищої атестаційної комісії, заступник голови і член Державної акредитаційної комісії, голова НМК МОН з напряму «Лазерна та оптоелектронна техніка», голова підкомісії НМК МОН з напряму «Оптотехніка», член спеціалізованої ради Д 35.052.12 у «Львівській політехніці». Візитуючий професор у Федеральному інституті дослідження матеріалів (м. Берлін), Інституті фотоніки Технічного університету Відня (Австрія), Університеті ім. Георга Ома (м. Нюрнберг), Вільному університеті Брюсселя, Університеті Гента (Бельгія).

Сьогодні кафедра фотоніки — молодий і динамічний науково-педагогічний колектив, який успішно веде підготовку фахівців (бакалаврів, спеціалістів, магістрів) за спеціальністю «Оптотехніка». Підготовка фахівців за спеціальністю «Оптотехніка» проводиться на базі кафедри фотоніки із залученням інших кафедр НУ «Львівська політехніка», а також на філіях кафедри фотоніки. Одна із філій створена на базі Відділу оптичних інформаційних систем сектору фізикометрії Фізико-механічного інституту ім. Г.В. Карпенка НАНУ (заст. зав. каф. по філії — д.т.н, с.н.с. Л.І. Муравський). Лабораторно-матеріальна база, а також висококваліфіковані співробітники Академії, що працюють на правах сумісництва, забезпечують якісний навчально-науковий процес з блоку дисциплін лазерної і фотонної інформаційної технології. Одночасно таке ж завдання з блоку дисциплін лазерної індустрійної і мікротехнології виконує філія кафедри на базі Лабораторії лазерної технології матеріалів при Інституті прикладних проблем механіки і математики НАНУ (заст. зав. каф. по філії — к.ф.-м.н., с.н.с. Б.К. Котлярчук). Це дає можливість кафедрі розширити науково-дослідну базу, поле для реальних магістерських робіт, створити основу для організації навчально-наукового комплексу Міносвіти та Академії наук України у контексті моделі сучасного навчально-дослідницького університету.

Кафедра фотоніки стала базовою кафедрою Міністерства, на її базі утворено робочу групу з розробки складових стандартів освіти з напряму «Лазерна та оптоелектронна техніка», яка свої завдання успішно виконала: розроблено освітньо-кваліфікаційні характеристики та освітньо-професійні програми, що успішно пройшли експертизу Міністерства. Сьогодні кафедра виконує таке ж завдання Міносвіти і науки, молоді та спорту з напряму «Оптотехніка».

Кафедра надала і надає організаційно-методичну допомогу у створенні та організації роботи ще шести випускаючих кафедр вузів України з напряму «Оптотехніка». Кафедра фотоніки вигідно представлена у міжнародному каталозі світових університетів «Optics and Photonics Education Directory — Global Listing of Degree Programs in Optics and Photonics», які ведуть споріднену підготовку фахівців. Максимально узгоджені навчальні плани з провідними європейськими університетами дозволяють кафедрі постійно розширювати партнерські стосунки із зарубіжними науковими університетськими центрами, де можуть практикувати, навчатись, виконувати магістерські і дисертаційні роботи наші студенти та аспіранти.