Історія кафедри електропостачання промислових підприємств міст і сільського господарства (ЕПСМ)


Спеціальність «Електротехнічні системи електроспоживання» одна з наймолодших спеціальностей електроенергетичного профілю, а кафедра «Електропостачання промислових підприємств, міст і сільського господарства» — наймолодша в Інституті енергетики та систем керування Національного університету «Львівська політехніка».

Слід згадати, що до 1960 року в номенклатурі спеціальностей електроенергетичного напряму існувала спеціальність «Електрифікація промислових підприємств і установ», яка виникла в двадцятих роках минулого століття, коли активно впроваджувалась електрифікація виробництва замість застарілого парового приводу на промислових підприємствах. В ході 30-річного її розвитку сформувалися дві спеціалізації: одна — з електроприводу, друга — з електропостачання промислових підприємств, істотні відмінності яких чітко визначилися на початку 60-х років. Об’єктивними передумовами появи спеціальності електропостачання стало зростання потужності промислових підприємств, широке застосування електроенергії в технологічних процесах промисловості, сільського господарства, в побуті та міському господарстві.

Електроенергетичне господарство сучасних промислових підприємств стало складним комплексом джерел активної та реактивної потужності, численних та різкозмінних споживачів електроенергії, трансформаторних, перетворювальних і розподільчих підстанцій, повітряних і кабельних ліній напругою 0,4-330 кВ. Не менш складними є системи електропостачання міст. Особливості технологічних процесів сільськогосподарського виробництва зумовлюють специфічні вимоги до його електропостачальних систем.

Після внесення в 1961 році спеціальності електропостачання до номенклатури інженерних спеціальностей країни в провідних технічних навчальних закладах були організовані відповідні кафедри. У Національному університеті «Львівська політехніка» (до 1993 року — Львівський політехнічний інститут) кафедра "Електропостачання промислових підприємств, міст і сільського господарства«була відкрита влітку 1963 року на базі кафедр «Електричні мережі та системи» і «Електропривод промислових підприємств» енергетичного факультету. Ці кафедри передали новій кафедрі частину своїх приміщень і лабораторної бази. З перших кроків існування почалася наполеглива робота над створенням нових предметних лабораторій, з формування змісту та методичного забезпечення дисциплін спеціалізації.

Викладацький склад сформувався, в основному, з викладачів та наукових працівників згаданих кафедр. Першим завідувачем кафедри став кандидат технічних наук, доцент Г.А.Генріх (з 1972 р. — доктор технічних наук, професор).

Основну дисципліну спеціальності «Електропостачання» в перші роки читав головний спеціаліст-електрик Львівського відділення інституту «Теплоелектропроект», фахівець з багатолітнім досвідом проектування електроенергетичних об’єктів О.Я.Барабаш. Поруч з ним працювали над становленням дисципліни В.М.Стряпан (з 1975 р. до 1993 р. — проректор Університету), Б.К.Хохулін (нині старший викладач кафедри).

На нову кафедру для одержання перспективної спеціальності перейшла частин студентів споріднених спеціальностей факультету. Перші дипломи інженерів-електриків зі спеціальності «Електропостачання промислових підприємств» одержали уже в 1964 році 12 випускників стаціонарної форми навчання та 12 — заочної форми навчання. У наступні роки кількість випускників зростає, досягаючи в 1973 році 147 і утримується біля цієї кількості до 1980 року. З 1980 року до 1990 року кількість випускників стабілізується на рівні 80. Після 1990 року щорічна кількість випускників становила біля 60, з 1995 — біля 25-40 молодих спеціалістів. Зростання енергоспоживання в житлово-комунальній сфері, широка електрифікація побуту зумовила відкриття у 1984 році підготовки фахівців спеціалізації «Електропостачання міст» поруч з традиційною спеціалізацією «Електропостачання промислових підприємств». З 1992/93 навчального року здійснено перехід на багаторівневу систему навчання — бакалавр, спеціаліст, магістр.

Україна належить до держав з дуже високим рівнем енергоємності валового внутрішнього продукту. В лютому 1997 року Кабінет Міністрів України схвалив Комплексну державну програму енергозбереження України, реалізація якого вимагає фахівців з енергозбереження і енергоменеджменту.

Зважаючи на потреби енергоринку, в 1997 році в Україні відкрита спеціальність «Енергетичний менеджмент». Кафедра за найактивнішої підтримки декана електроенергетичного факультету Г.М.Лисяка провела роботу з ліцензування у Львівській політехніці підготовки спеціалістів з енергетичного менеджменту. Після одержання у серпні 1998 року ліцензії підготовка таких фахівців була покладена на кафедру. Перший випуск спеціалістів спеціальності «Енергетичний менеджмент» відбувся у лютому 2003 року.

За активною участю працівників кафедри у Львівській політехніці утворений Регіональний центр з перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів у сфері енергозбереження та енергоменеджменту, директором якого призначено доцента кафедри В.Г.Турковського.

Всього за сорокалітню історію свого існування кафедра підготувала 2977 інженерів та 21 магістра. За формою навчання: 1581 стаціонарної, 429 вечірньої та 976 заочної форми.
Десять років з часу утворення кафедра містилася в головному корпусі університету, де були сформовані лабораторії електропостачання, промислової електроніки, електричних апаратів та інші. В 1973 році вона разом з факультетом перемістилася в новий 5-й навчальний корпус, де знаходиться і зараз. До речі, цей корпус був задуманий як корпус електроенергетичного факультету і споруджений з залученням значних коштів енергетичних підприємств і відомств. Викладачі факультету брали участь у його проектуванні, а разом зі студентами — у спорудженні та загосподарюванні нового корпусу. Сюди були перенесені й модернізовані існуючі лабораторії та створено низку нових. Зараз на кафедрі діють лабораторії з електропостачання, електротехнологічних установок, електричних апаратів, електричного освітлення, перехідних процесів у системах електропостачання, типового електроприводу, промислової електроніки, приймачів електроенергії, обчислювальної техніки. Кафедра має унікальну (єдину в Україні) динамічну модель електропостачальних систем. На порядку денному створення лабораторії релейного захисту й автоматики систем електропостачання.

Системи електропостачання промислових підприємств, міст і сільського господарства вимагають вирішення багатьох складних техніко-економічних питань на всіх етапах їх функціонування (проектування, спорудження, реконструкції). Для успішного їх розв’язання вже недостатні ґрунтовні знання власне електропостачальної техніки. Абсолютно необхідним стало володіння сучасними методами і засобами перетворення інформації, тобто комп’ютерною технікою і технологією, яка застосовується для проектування, експлуатації, прогнозування стану та керування електропостачальними системами. Комп’ютерна техніка широко впроваджена в навчальний процес, на її базі опрацьовується нова технологія навчання.

На час створення кафедри її співробітники були залучені до дослідження і розроблення оригінальної наукової ідеї — одночасної передачі електричної енергії змінним і постійним струмами спільними лініями електропередачі. Специфіка проблеми вимагала ґрунтовних знань у галузі пересилання енергії змінним струмом та електропередач постійного струму. Таке поєднання знань виявилося корисним і продуктивним для розроблення багатьох нових проблем, частина з яких сформувалася в ході розроблення одночасної передачі. З 1968 року колектив кафедри був залучений до участі у вирішенні проблеми запобігання масовому аварійному виходу з ладу повітряних ліній електропередач внаслідок відкладання ожеледі на проводах і тросах. Результатом наполегливої праці разом зі співробітниками інших кафедр стало завоювання науково-дослідною лабораторією при кафедрі провідних позицій у справі топлення ожеледі та паморозі на проводах і тросах повітряних ліній. Дослідження і розробки склали зміст 2 докторських дисертацій (1972 р. — Г.А.Генріх, 1988 р. — Л.О.Никонець, нині завідувач кафедри електричних станцій) та понад 10 кандидатських дисертацій (Гоголюк П.Ф., Денисенко В.Г., Дер¬гільов М.П., Климук П.П., Конюхов О.І, Маліновський А.А., Мішин В.В., Олійник В.П., Олійник М.Й., Стряпан В.М, Федишин В.Г., Федів Є.І., Хрущ П.Р., Яковчук П.Є.). Більшість з названих дисертантів стали провідними викладачами кафедри. Співробітники кафедри є основними співавторами керівних вказівок з топлення ожеледі, обов’язкових для енергетичних підприємств колись СРСР, тепер України та Росії. Це рідкісний випадок визнання високого рівня наукових розробок навчального закладу. Однак тематика досліджень не обмежилася згаданою проблемою. Понад 15 років ведеться розроблення нової системи електропостачання електроприймачів з різкозмінним навантаженням, яка дозволяє істотно обмежити негативні впливи таких приймачів на енергосистему. Позитивні відгуки спеціалістів одержала створена на кафедрі навчально-промислова автоматизована система проектування електропостачальних систем промислових і цивільних об’єктів. Система призначена для підготовлення кваліфікованих інженерів-проектувальників у вищих навчальних закладах і підвищення кваліфікації фахівців галузевих науково-дослідних і проектних інститутів. На кафедрі велась робота над створенням статичних компенсаторів реактивної потужності прямого регулювання. Зараз на кафедрі ведуться наукові дослідження з напрямів:
  • Розроблення теоретичних задач створення високоефективних електротехнічних і електромеханічних систем і їх елементів для об’єктів з динамічним навантаженням і їх моделювання.
  • Розроблення основ теорії електробезпеки, засад формування нормативної бази електробезпеки, яка б відповідала сучасному рівню знань про травмувальну дію струму, та засад синтезу електропостачальних систем з гарантованим рівнем електробезпеки.
  • Схемно-технічні вирішення електричної частини для підвищення надійності експлуатації основного електротехнічного та енергетичного обладнання потужних теплових електростанцій.
  • Оптимізація структури і режиму систем енергозабезпечення.
Нині кафедра «Електропостачання промислових підприємств, міст і сільського господарства» (ЕПМС) входить до складу Інституту енергетики та систем керування (ІЕСК) Університету та є основним навчальним, науково-дослідним підрозділом Університету для проведення навчально-виховної та науково-дослідної діяльності у галузі електроенергетики за напрямом електротехнічні системи електроспоживання.