Історія кафедри безпеки життєдіяльності (БЖД)


Створення незалежної Української держави і виникнення цілої низки проблем, зокрема в питаннях як зовнішньої так і внутрішньої безпеки своїх громадян, спричинило створення Міністерства надзвичайних ситуацій, яке започаткувало вивчення у всіх освітніх навчальних закладах дисципліни «Безпека життєдіяльності людини». Це і поклало початок створення в НУ «Львівська політехніка» в 1995 році нової кафедри техногенно-екологічної безпеки, яка утворилася на базі циклу «Цивільна оборона». Очолив кафедру к.т.н. Пуцило Володимир Іванович, який очолював Військовий інститут при «Львівській політехніці» на базі військових кафедр вищих навчальних закладів м.Львова. Оскільки викладачами новоствореної кафедри в основному були колишні військові, то першочерговим завданням завідувача було залучення до роботи на кафедрі спеціалістів цивільних наукових напрямів. У 1997 році відбувається значне поповнення професорсько-викладацького складу, на кафедрі починають розвиватися нові дослідження з питань захисту довкілля, радіаційної безпеки, впровадження ресурсо- та енергозберігаючих технологій, вивчають проблеми «Укриття» Чорнобильської АЕС та впливу радіації на довкілля. Викладачі кафедри щорічно публікують 25-30 наукових праць, проводяться виступи на конференціях загальнодержавного та міжнародного рівнів, щорічно проводяться студентські науково-технічні конференції, в результаті яких студенти стають переможцями Всеукраїнських студентських олімпіад з «Безпеки життєдіяльності». Основними завданнями кафедри є питання забезпечення безпеки і функціонування технологічних процесів і технічним систем як на етапі їх проектування, так і в період експлуатації. При цьому особливий акцент приділяється першопричині екологічної безпеки шляхом забезпечення стійкості функціонування технічних систем, створення екологічно чистих технологій, оцінки можливих аварійних ситуацій і прийняття заходів з їх запобігання. З 2006 року кафедру очолює к.ф.-м.н., доцент Мохняк Сильвестр Михайлович. З перших днів його керівництва розпочалося значне оновлення матеріально-технічного фонду кафедри. Відновлюються та розширюються всі аудиторії та лабораторії кафедри, оновлюється наочний матеріал. Кафедра поповнюється комп’ютерами, приладами, необхідними для проведення лабораторних робіт. На підставі нових Стандартів вищої освіти України змінюються програми навчальних дисциплін кафедри «Безпека життєдіяльності» та «Цивільний захист». Навчальна робота на кафедрі тісно пов’язана з навчально-методичною роботою. З 2006 р. видано 8 навчальних посібників і більше 10 методичних розробок з навчальних дисциплін кафедри. Сучасний потенціал кафедри — це 14 викладачів, з них 10 кандидатів наук з вченими званнями доцента, 2 старших наукових співробітники, 3 асистенти.