Історія кафедри автоматизації теплових та хімічних процесів (АТХП)

Кафедра «Автоматизація теплових та хімічних процесів» бере свій початок з 1917 року, коли із викладацького складу кафедри «Теплових машин» була створена кафедра «Pomiary maszymowy», що найбільш близько українською перекладається як «Технологічні вимірювання». З 1927 року по сьогоднішній день кафедра розміщується в щойно збудованому тоді корпусі Львівської політехніки (сьогодні — Х корпус, що на вулиці Устияновича, 5). З 1920 року по 1941 рік кафедрою завідував професор Роман Віткевич. У 1940 році її назвали кафедрою «Теплотехнічних вимірювань».

У вересні 1944 року кафедра отримує назву «Теплотехнічні вимірювання і прилади». До 1951 року її очолював кандидат технічних наук, доцент Микола Шуміловський, згодом професор, член-кореспондент академії наук Киргизії. З 1951 по 1958 роки кафедра окремою секцією входила до складу кафедри «Автоматичні вимірювальні пристрої», яку очолював професор Костянтин Карандєєв, згодом член-кореспондент Академії наук СРСР. З цієї кафедри виділилась більшість кафедр факультету автоматики, вона стала школою, з якої вийшла плеяда вчених, що заклала основу для створення у Львові сучасної приладобудівної промисловості.

В 1958 році в зв’язку з потребою спеціалістів з автоматизації технологічних процесів кафедра реорганізовується — на її базі та частини викладачів кафедри «Процесів і апаратів хімічних виробництв» організована кафедра «Автоматизації виробничих процесів» (завідувач кафедрою кандидат технічних наук, доцент Юрій Сітницький — 1958-1970 р.р.). В цей час була створена основна лабораторна база кафедри і визначився напрямок наукових пошуків її співробітників. У 1960-1970 р.р. кафедра належала до факультету автоматики і готувала фахівців з чотирьох спеціальностей: автоматизація і комплексна механізація хіміко-технологічних процесів, автоматизація теплоенергетичних процесів, автоматизація процесів переробки нафти і газів, автоматизація процесів добування, транспортування і зберігання нафти і газу. Дві останні спеціальності кафедри у 1963 році були передані Івано-Франківському філіалові Львівської політехніки (зараз Івано-Франківський державний технічний університет нафти і газу). У 1964 році при кафедрі почала працювати науково-дослідна лабораторія (НДЛ-25).

У 1969 році кафедра «Автоматизації виробничих процесів» була переіменована на кафедру «Автоматизації теплових і хімічних процесів». У 1971 році кафедрою в складі теплотехнічного факультету завідував кандидат технічних наук, доцент Володимир Кос. У 1980 році його наступником став кандидат технічних наук, старший науковий співробітник Едуард Браїлов. У 1986 році кафедру очолив кандидат технічних наук, доцент Євген Пістун, сьогодні доктор технічних наук, професор, академік Української нафтогазової Академії. В 2001 році кафедра разом з іншими кафедрами увійшла в новостворений Інститут енергетики та систем керування.

На початку 90-років кафедра «Автоматизації теплових і хімічних процесів» була ініціатором відкриття на Україні базового напрямку «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології». На кафедрі був розроблений проект стандарту України з цього базового напрямку. Завідувач кафедри професор Пістун Є.П. очолював науково-методичну комісію Міністерства освіти і науки України з цього напрямку (сьогодні заступник цієї комісії), заступник голови експертної ради ДАК (Державної акредитаційної комісії України) з комп’ютерних наук і технологій та національної безпеки.

Кафедра «Автоматизації теплових і хімічних процесів» акредитована на IV (найвищий) рівень.

Зараз кафедра готує:

  • бакалаврів з напрямку 6.050202 (6.092500) — «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»;
  • інженерів-спеціалістів із спеціальності 7.05020201 (7.092501) — «Автоматизоване управління технологічними процесами», зокрема за спеціалізаціями з автоматизації технологічних процесів та виробництв відповідно для хімічної промисловості, харчової та переробної промисловості, енергетики (теплової та атомної), а також автоматизованого управління енерговикористанням та обліку енергоносіїв;
  • магістрів із спеціальності 8.05020201 (8.092501) — «Автоматизоване управління технологічними процесами» («Aвтоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»).

На кафедрі працює аспірантура та докторантура, де готуються наукові кадри вищої кваліфікації — кандидати та доктори наук за науковими спеціальностями: 05.11.01 — прилади та методи вимірювання механічних величин; 05.11.13 — прилади та методи контролю та визначення складу речовин; 05.13.07 — автоматизація процесів керування. Працює спеціалізована вчена Рада Д 35.052.04, на якій проводяться захисти кандидатських та докторських дисертацій за вказаними вище науковими напрямами.

За час існування кафедра підготувала понад 4000 фахівців. Випускники кафедри працюють: в науково-дослідних, проектних інститутах, де розробляють нові методи та засоби автоматичного контролю, регулювання та управління, нові системи автоматизації, розробляють та створюють нові системи автоматизованого проектування, а також програмного забезпечення для автоматизованих та коп’ютерно-інтегрованих технологій; в організаціях, які беруть участь у монтажі і налагодженні систем автоматизації та автоматизованих систем управління; безпосередньо на підприємствах хімічної, харчової, газової та інших галузей промисловості, атомної та теплової енергетики в цехах контрольно-вимірювальних приладів та автоматики.

Лабораторії кафедри обладнані вітчизняною та імпортною апаратурою: найрізноманітнішими засобами технологічних вимірювань та їх метрологічного забезпечення, технічними засобами автоматизації, в тому числі на базі мікропроцесорної техніки, аналоговими та цифровими обчислювальними машинами, сучасними комп’ютерами. В навчальному процесі широко застосовується найрізноманітніше сучасне програмне забезпечення, системи автоматизованого проектування, спеціалізовані моделюючі системи на ПЕОМ, для прикладу модель-тренажер атомного енергетичного блоку. На кафедрі діє внутрішня комп’ютерна мережа.

Науковий напрямок кафедри: розробка елементів і підсистем збору та первинної обробки інформації в автоматизованих системах керування технологічними процесами, автоматизація технологічних процесів та виробництв. Ряд нових вимірювальних приладів та пристроїв для контролю та управління технологічним процесом виробництва волоконних світловодів (витратоміри мікровитрат газів, концентратоміри парогазових сумішей галогенідів з киснем, виконавчі механізми та регулюючі органи на мікровитрати, в тому числі і для агресивних середовищ), регулятори-оптимізатори для систем автоматизації кульових барабанних млинів, взірцеві витратомірні установки та газоаналізатори, вимірювальні перетворювачі технологічних параметрів, що розроблені на кафедрі, доведені до серійного випуску, широко впроваджуються та застосовуються в різних галузях народного господарства як в Україні, так і за кордоном. На кафедрі діє одна із найбільш відомих наукових шкіл з обліку енергоносіїв, зокрема природного газу, в рамках якої розробляються нормативні документи України (Правила, настанови, методики виконання вимірювань), нові технічні засоби та системи обліку енергоносіїв, методики атестації та повірки засобів та систем обліку тощо. Для прикладу, на кафедрі розроблено комплекс державних стандартів України «Вимірювання витрати та кількості рідини й газу із застосуванням стандартних звужувальних пристроїв» (ДСТУ ГОСТ 8.585.1:2009, ДСТУ ГОСТ 8.585.2:2009, ДСТУ ГОСТ 8.585.3:2009, ДСТУ ГОСТ 8.585.4:2009, ДСТУ ГОСТ 8.585.5:2009), який чинний в Україні з 01.04.2010р, міждержавних стандартів ГОСТ 8.586.1-2005 (ИСО 5167-1:2003), ГОСТ 8.586.2-2005 (ИСО 5167-2:2003) , ГОСТ 8.586.3-2005 (ИСО 5167-3:2003), ГОСТ 8.586.4-2005 (ИСО 5167-4:2003), ГОСТ 8.586.5-2005 (ИСО 5167-5:2003), які впроваджено у всіх країнах СНД.

Разом з Інститутом післядипломної освіти Національного університету «Львівська політехніка» кафедра організувала курси підвищення кваліфікації з енергозбереження та обліку природного газу та забезпечує навчання спеціалістів промисловості на цих курсах.

Співробітники кафедри виступили ініцаторами створення ЗАТ «Інститут енергоаудиту і обліку енергоносіїв», в якому сумісно з кафедрою АТХП вирішуються вкрай важливі для України задачі з енергозбереження та обліку енергоносіїв.