Історія кафедри філософії (КФ)

У 1957 році у Львівському політехнічному інституті організовано кафедру діалектичного та історичного матеріалізму, яку 1964 року було перейменовано у кафедру філософії. У 1992-му кафедра одержала назву філософії та культурології; назву „кафедра філософії” повернули знову у 2000 році.

За час існування кафедри її очолювали: к.філос.н., доцент О. І. Манаков; к.філос.н., професор Л.І.Пристанський; д.філос.н., професор Н.І. Дьячкова; к.філос.н., доцент А.А. Фартушний. За радянських часів кафедру відносили до так званих напрямів ідеологічного спрямування: перед викладачами ставилися завдання пояснювати та аргументувати наукові засади та правильність політичного курсу радянського керівництва, істинність марксистсько-ленінського вчення про світ та відповідні соціальні процеси. Кафедра розробляла засади ідейного спрямування викладання навчальних дисциплін в технічному вузі, запровадивши з цієї теми кілька публікацій. Попри ідеологічне навантаження на кафедрі викладався достатньо широкий спектр філософських дисциплін: діалектичний та історичний матеріалізм, етика, естетика, логіка, науковий атеїзм. Працював студентський філософський гурток.

Після розпаду СРСР та утворення незалежної української держави кафедра достатньо відчутно змінила спрямування своєї діяльності. На початковому етапі свого функціонування за нових умов на кафедрі були розроблені авторські філософські курси, що передбачали вільне обрання студентами як потоку, на якому вони мали слухати філософію, так і напряму філософського курсу. На кафедрі вперше в Україні був розроблений курс „Філософія науки та техніки” для рівня магістерської підготовки, про зміст та особливості якого доц. В. Л. Петрушенко доповідав на науково-практичному семінарі Міністерства науки і освіти України у м. Харкові у 1996 році. Була затверджена загальнокафедральна тема наукового дослідження „Філософсько-світоглядні засади державотворчого процесу в Україні”. На початку 90-х років минулого століття кафедра остаточно виробила Програми курсів „Філософія” та „Релігієзнавство” з урахуванням найновітніших даних та досягнень філософської науки, виступила ініціатором проведення цілої низки наукових конференцій загальнодержавного рівня. У 2000 р. на кафедрі була відкрита аспірантура зі спеціальності 09.00.02 – діалектика і методологія пізнання. З 2002 р. кафедру очолює доктор філософських наук професор В.Л. Петрушенко. В даний час на кафедрі працюють 1 професор, 10 доцентів, 6 асистентів. Чотири викладачі працюють над докторськими дисертаціями. На кафедрі навчаються 4 аспіранти, які опрацьовують теми дисертаційних досліджень.

З 2002 року викладачі кафедри розробили та опублікували 10 навчальних посібників (один з них отримав статус підручника), з яких 8 мають гриф Міністерства освіти і науки України.

Запроваджене щорічне видання фахового часопису „Вісник Національного університету „Львівська політехніка”, серія „Філософські науки”. Так само щорічно кафедра бере участь у виданні міжвідомчої збірки „Філософські пошуки”. Кафедра є ініціатором проведення щорічних Читань пам’яті засновника Львівсько-Варшавської філософської школи Казімежа Твардовського, регулярно проводить Круглі столи та міжуніверситетські конференції.

Сьогодні кафедра забезпечує викладання цілого комплексу навчальних дисциплін:

  • для студентів денної, екстерної та заочної форм навчання - курсів „Філософія”, „Релігієзнавство”, „Етика та естетика”, „Логіка”, „Логіка наукового пізнання”;
  • для рівня магістерської підготовки – курси „Філософія науки та техніки”, "Актуальні проблеми сучасного соціально-гумантіарного знання";
  • для аспірантів та здобувачів – курс „Філософія”.