Спеціальність 8.05070102 «Електричні системи і мережі»

Qualification awarded: 
магістр електротехніки
Level of qualification : 
Master
Specific admission requirements: 
немає, зарахування проводиться на загальних умовах вступу
Specific arrangements for recognition of prior learning: 
Освітньо-кваліфікаційний рівень — бакалавр за напрямом підготовки 6.050701 Електротехніка та електротехнології.
Profile of the programme: 
Узагальненим об’єктом діяльності магістра є електричні системи і мережі (електричні станції, мережі і системи). Він підготовлений до роботи в галузі електроенергетики та електротехніки і може залучатись до таких видів економічної діяльності:
 • виробництво, пересилання та розподіл електроенергії в об’єднаних та автономних електроенергетичних системах;
 • виробництво електроенергії на базі відновлювальних джерел енергії;
 • проектування ліній електропересилання та підстанцій електричних мереж;
 • монтаж, встановлення, технічне обслуговування та ремонт електроустаткування і контрольно-вимірювальної апаратури ліній електропересилання та підстанцій електричних мереж;
 • проведення теоретичних та експериментальних досліджень в галузі електроенергетики;
 • дослідження та розробки в галузі природничих та технічних наук;
 • вища освіта;
 • професійно-технічна освіта.
Загальний обсяг навчальної програми — 90 кредитів ЄКТС, в т.ч.: модулі гуманітарної і соціально-економічної підготовки — 8,5 кредитів, модулі професійної та практичної підготовки — 60,5 кредитів, виконання і захист магістерської кваліфікаційної роботи — 21 кредит.
Key learning outcomes: 
 1. Знання з предметної області:
  • Структура та режими електроенергетичних систем.
  • Автоматичне регулювання режимів електроенергетичних систем.
  • Управління функціонуванням електроенергетичних систем.
  • Протиаварійна та захисна автоматика електричних систем і мереж.
  • Комп’ютерний аналіз режимів електроенергетичних систем.
  • Оперативно-диспетчерське керування режимами електроенергетичних систем.
  • Оптимізація електроенергетичних систем.
  • Проблеми пересилання електричної енергії.
  • Проектування електричних мереж.
  • Надійність електричних систем і мереж.
  • Інформаційні технології та комп’ютерні системи.
  • Економіка та управління електроенергетичним підприємством.
  • Принципи організації наукових досліджень в електроенергетиці та планування експерименту.
  • Теорія та практика викладання електроенергетичних дисциплін.
 2. Практичні уміння та навички з предметної області:
  • Здійснювати пошук, комплектування банків даних та аналіз наукової, технічної та нормативно-технічної інформації.
  • Виконувати проектування електричної частини об’єктів електроенергетичної системи та авторський нагляд за їх спорудженням чи реконструкцією.
  • Здійснювати аналіз технологічного процесу вироблення, пересилання, розподілення та постачання електричної енергії в електроенергетичній системі.
  • Виконувати електромонтажні та налагоджувальні роботи в електричних злагодах під час спорудження чи реконструкції об’єкта електричної мережі.
  • Здійснювати оперативне обслуговування електроустаткування об’єктів електричної мережі.
  • Здійснювати планово-попереджувальні ремонти та профілактичні випробування електричної частини об’єктів електроенергетичної системи.
  • Здійснювати контроль технічного стану електротехнічного обладнання. Забезпечувати виконання робіт з врахуванням безпеки життєдіяльності та екології.
  • Проводити теоретичні та експериментальні дослідження в галузі електроенергетики. Оформляти результати наукових досліджень, володіти основними засадами планування та організації виконання науково-дослідних робіт.
  • Широко використовувати засоби обчислювальної техніки у процесі наукових й експериментальних досліджень, а також у поточній професійній діяльності.
  • Здійснювати викладання спеціальних дисциплін у вищих навчальних закладах, установах професійно-технічного навчання та на підприємстві.
  • Розробляти методичні матеріали для проведення занять з дисциплін фахової підготовки молодших спеціалістів та бакалаврів.
Occupational profiles of graduates with examples: 
Професійна діяльність магістрів зі спеціальності електричні системи і мережі визначається використанням набутих знань та умінь. Вони можуть займати такі первинні посади:
 • науковий співробітник (електротехніка);
 • інженер-електрик;
 • інженер з налагодження, удосконалення технології та експлуатації електричних станцій та мереж;
 • інженер-конструктор (електротехніка);
 • інженер-енергетик;
 • диспетчер об’єднаного диспетчерського управління енергосистеми;
 • інженер з режимів оперативно-диспетчерської служби;
 • інженер служби ізоляції та захисту від перенапруг;
 • інженер служби підстанцій електричних мереж;
 • інженер служби ліній електричних мереж;
 • інженер-дослідник;
 • асистент;
 • викладач вищого навчального закладу;
 • викладач коледжу (технікуму).
Access to further studies: 
Магістр з електричних систем і мереж може продовжити навчання в аспірантурі за спеціальностями: 05.09.03 — електротехнічні комплекси та системи; 05.09.05 — теоретична електротехніка; 05.14.02 — електричні станції, мережі і системи.
Examination regulations, assessment and grading: 
Положення про оцінювання знань та визначення рейтингу студентів у кредитно-модульній системі організації навчального процесу
Graduation requirements: 
Державна атестація здійснюється Державною екзаменаційною комісією спеціальності на основі захисту магістерської кваліфікаційної роботи. До захисту допускаються студенти, які повністю виконали навчальний план.
Mode of study: 
Денна
Programme director: 
Кандидат технічних наук, доцент Лисяк Георгій Миколайович