Спеціальність 8.08010106 «Фотограмметрія та дистанційне зондування»

Qualification awarded: 
інженер-дослідник з фотограмметрії та дистанційного зондування
Level of qualification : 
Master
Specific admission requirements: 
Немає, зарахування проводиться на загальних умовах вступу
Specific arrangements for recognition of prior learning: 
ОКР — бакалавр з геодезії, картографії та землеустрою
Profile of the programme: 
студенти за професійним спрямуванням «Фотограмметрія та дистанційне зондування» отримують необхідні знання для одержання достовірної інформації про фізичні об’єкти та їхнє оточення за допомогою реєстрації, вимірювання та інтерпретації образів або цифрових образів, одержаних за допомогою сенсорів, які не контактують безпосередньо з цими об’єктами. Фахівці з фотограмметрії та дистанційного зондування, використовуючи інформацію про Землю, її поверхню та інші об’єкти, отриману з літаків, космічних апаратів та інших носіїв знімальної апаратури, здійснюють моніторинг навколишнього середовища, складають топографічні та тематичні плани і карти, ведуть земельний та містобудівний кадастри. Фахівець з фотограмметрії та дистанційного зондування підготовлений до роботи в усіх видах топографо-геодезичного виробництва та фотограмметричного забезпечення різних сфер управління територіями. Навчальний процес організовано у вигляді лекцій, лабораторних та практичних занять, курсового проектування, науково-дослідної роботи, самостійної роботи та виконання кваліфікаційних (магістерських) робіт. Для забезпечення навчального процесу з підготовки фахівців на кафедрі функціонують спеціалізовані лабораторії, які обладнані сучасними фотограмметричними приладами та комп’ютерною технікою з необхідним програмним забезпеченням. Важливим аспектом підготовки фахівців є навчальні та виробничі практики, які проходять в лабораторіях кафедри, геодезичному полігоні в м. Бережани, навчально-науковому геоінформаційному центрі в смт. Східниця, топографо-геодезичних підприємствах, кадастрових бюро, відомчих установах інженерного профілю.
Загальний обсяг навчальної програми — 90 кредитів ЄКТС, в.т.ч.: модулі гуманітарного та соціально-економічного блоку — 2,5 кр., модулі професійної та практичної підготовки — 43 кр., модулі варіативних дисциплін — 44,5 кр.
Key learning outcomes: 
  • здійснення моніторингу навколишнього середовища на основі використання інформації про Землю та її поверхню, отриманої з літаків, космічних апаратів та інших носіїв знімальної апаратури;
  • моделювання процесу обробки геопросторових даних для цільового використання в тематичних ІС;
  • розробка алгоритмів та програмування фотограмметричних задач згідно вимог виробництва;
  • обробка цифрових аерокосмічних зображень в середовищах спеціальних пакетів програм та тематичних ГІС;
  • складання топографічних та тематичних планів і карт;
  • ведення земельного та містобудівного кадастру;
  • опрацювання даних аерокосмічного та наземного знімання на основі використання сучасних високоточних приладів, потужних комп’ютерів та спеціалізованого програмного забезпечення.
Occupational profiles of graduates with examples: 
Об’єктами діяльності інженера-дослідника з фотограмметрії та дистанційного зондування за освітньо-кваліфікаційним рівнем — магістр є моніторинг навколишнього середовища на основі використання інформації про Землю, її поверхню та інші об’єкти, отриманої з літаків, космічних апаратів та інших носіїв знімальної апаратури, складання топографічних та тематичних планів і карт, ведення земельного та містобудівного кадастру. Для опрацювання даних аерокосмічного та наземного знімання використовують високоточні прилади, потужні комп’ютери, та спеціалізоване програмне забезпечення.
Access to further studies: 
фахівець з фотограмметрії та дистанційного зондування за ОКР — магістр може навчатися в аспірантурі та виконувати різні наукові дослідження для проведення моніторингу довкілля, займати штатні посади наукового співробітника (картографія, топографія), головного фахівця з дистанційного зондування землі та аерокосмічного моніторингу, фахівця з фотограмметрії.
Examination regulations, assessment and grading: 
положення про оцінювання знань та визначення рейтингу студентів у кредитно-модульній системі організації навчального процесу
Graduation requirements: 
завершена навчальна програма обсягом 90 кредитів, успішно виконана державна атестація із захистом магістерської кваліфікаційної роботи
Mode of study: 
Денна
Programme director: 
доктор технічних наук, професор Дорожинський Олександр Людомирович