Спеціальність 8.08010102 «Картографія»

Qualification awarded: 
інженер-дослідник з картографії
Level of qualification : 
Master
Specific admission requirements: 
Немає, зарахування проводиться на загальних умовах вступу.
Specific arrangements for recognition of prior learning: 
ОКР — бакалавр з геодезії,картографії та землеустрою
Profile of the programme: 
студенти за професійним спрямуванням «Картографія» отримують необхідні знання для створення карти як моделі відображення дійсності, явищ та процесів природи і суспільства. Фахівці з картографії володіють професійними знаннями з математичної картографії, складання та оформлення карт, математико-статистичних методів, картознавства, інфраструктури геопросторових даних, картографічного моделювання , комп’ютерних технологій, які об’єднали в собі такі напрями — геоінформаційне та цифрове картографування, тривимірне моделювання, комп’ютерні видавничі системи, інтернет-технології, анімаційне та мультимедійне картографування тощо. В процесі навчання студенти приймають безпосередню участь у створенні різних картографічних моделей природних явищ та процесів, промислових агломерацій та виробничих процесів, а також різних об’єктів суспільства та адміністративно-територіальних одиниць. Практичні заняття проводяться на основі новітнього картографічного обладнання та програмних продуктів. В період дослідницької практики за темою магістерської роботи студенти виконують як практичні, так і теоретичні дослідження.
Загальний обсяг навчальної програми — 90 кредитів ЄКТС, в.т.ч.: модулі гуманітарного та соціально-економічного блоку — 5,5 кр., модулі професійної та практичної підготовки — 55 кр., модулі варіативних дисциплін — 29,5 кр.
Key learning outcomes: 
  • знання з предметної області,
  • виготовлення карт з використанням існуючих картографічних матеріалів та методами топографічних знімань,
  • підготовчі роботи, які включають — збір матеріалів, складання технічного проекту та розробка редакційних вказівок: наземні методи топографічного знімання, дистанційне зондування Землі, стереофототопографічний метод, опрацювання матеріалів знімання. Створення польового оригіналу карти, векторизація растрових зображень та їх коректура. Формування векторної, цифрової топографічної карти та її редагування. Запис цифрової карти на машинний носій. Опрацювання геопросторових матеріалів для створення картографічних моделей в динаміці і часі. Здатність враховувати основні економічні закони, екологічні принципи та елементи соціокультурної компетенції при картографічному моделюванні соціальних явищ та процесів. Уміння застосовувати картографічний метод дослідження для будь-яких явищ природи та суспільства.
Occupational profiles of graduates with examples: 
об’єктами діяльності інженера-картографа дослідника за освітньо-кваліфікаційним рівнем — магістр є картографічні моделі різних об’єктів, явищ та процесів природи та суспільства. Для створення таких моделей для певної території, гірничо-рудних об’єктів, промисловості та соціальних інфраструктур картографу необхідно оперувати знаннями з математичної картографії, картознавства, комп’ютерних технологій, проектування, складання та видання карт, картографічного моделювання, картографічного методу досліджень, геоінформаційного та цифрового картографування, тривимірного моделювання, комп’ютерно-видавничих систем, інтернет технологій, анімаційного, мультимедійного та віртуального картографування.
Access to further studies: 
фахівець з картографії за ОКР — магістр може навчатися в аспірантурі та виконувати різні наукові дослідження для створення різних картографічних моделей.
Examination regulations, assessment and grading: 
положення про оцінювання знань та визначення рейтингу студентів у кредитно-модульній системі організації навчального процесу.
Graduation requirements: 
завершена навчальна програма обсягом 90 кредитів, успішно виконана державна атестація із захистом магістерської наукової роботи.
Mode of study: 
Денна
Programme director: 
доктор технічних наук, професор Черняга Петро Гервазійович