Спеціальність 8.05130111 «Хімічна технологія харчових добавок та косметичних засобів»

Qualification awarded: 
магістр за спеціальностю 8.05130111 «Хімічна технологія харчових добавок та косметичних засобів»
Level of qualification : 
Master
Specific admission requirements: 
Немає, зарахування проводиться на загальних умовах вступу
Specific arrangements for recognition of prior learning: 
Немає
Profile of the programme: 
Студенти спеціальності «Хімічна технологія харчових добавок та косметичних засобів» отримують необхідні знання, вміння та навички, які необхідні для виконання виробничих функцій та типових задач діяльності в хімічній та харчовій промисловостях.
Загальний обсяг навчальної програми — 90 кредитів ЄКТС, в т.ч.: модулі соціально-гуманітарного блоку — 7 кр., модулі професійної та практичної підготовки — 83 кр.
Key learning outcomes: 
 1. Знання з предметної області:
  • базові уявлення про структуру, управління та оптимізацію технологічного процесу, підбір, розрахунок та ефективність витрат матеріалів;
  • принципи розробки технологічних схем та планування робіт, вибору обладнання та інструментальних засобів виробничого процесу;
  • основи експлуатації обладнання та автоматизованих систем керування технологічними процесами;
  • планування технологічного процесу виробництва;
  • методи розрахунків складів та окремих видів обладнання на дільниці;
  • коректування технологічного режиму і рецептур в залежності від наявності та якості сировини;
  • вдосконалення технологічних процесів;
  • принципи розрахунку сировини та готової продукції;
  • методи контролю дотримання технологічних режимів і регламентів;
  • розробка технологічної документації.
 2. Когнітивні уміння та навички з предметної області
  • здатність використовувати професійно-профільовані знання й практичні навички з фундаментальних дисциплін у технологічних процесах;
  • здатність застосовувати знання та розуміння для розв’язання якісних та кількісних задач;
  • уміння вносити зміни в асортимент готової продукції, технологічний режим;
  • навички ведення первинної облікової документації;
  • здатність до оцінювання, інтерпретації та синтезу інформації і даних результатів аналізів для забезпечення нормального технологічного процесу;
  • уміння застосовувати наукові знання для впровадження у виробництво прогресивних технологій.
 3. Практичні навички з предметної області
  • навички розробки та організації технологічного режиму виробництва;
  • уміння вносити корективи в технологічний режим виробництва и в залежності від наявності та якості сировини;
  • навички роботи у виробничо-технічній лабораторії;
  • навички раціонального використання сировини, обладнання і пристроїв у виробництві;
  • уміння впроваджувати технічні завдання на реконструкцію обладнання і пристроїв у виробництво.
 4. Загальні уміння та навички
  • здатність враховувати основні економічні закони, екологічні принципи та застосовувати елементи соціокультурної компетенції;
  • уміння враховувати процеси соціально-політичної історії України, правові засади та етичні норми у виробничій або соціальній діяльності;
  • обчислювальні навички;
  • здатність застосовувати знання на практиці;
  • здатність до самонавчання та продовження професійного розвитку;
  • навички спілкування, включаючи усну та письмову комунікацію українською мовою та принаймні однією із поширених європейських мов;
  • навички взаємодії із іншими людьми, уміння роботи в групах;
  • уміння організації власної діяльності та ефективного управління часом.
Occupational profiles of graduates with examples: 
Фахівець здатний виконувати таку професійну роботу (за ДК 003-95):
 • керівник виробничих підрозділів у промисловості;
 • керівник малого підприємства без апарату управління в промисловості;
 • Фахівець може займати первинні посади:
 • майстра зміни;
 • майстра дільниці;
 • начальника дільниці;
 • лаборанта (хімічні та фізичні дослідження);
 • техніка-лаборанта (хімічні та фізичні дослідження);
 • техніка-технолога;
 • техніка-лаборанта (хімічне виробництво);
 • техніка з електрохімічного захисту;
 • технолога.
Access to further studies: 
Навчання у аспірантурі на конкурсній основі (навчання на третьому циклі вищої освіти (рівень — кандидат наук).
Examination regulations, assessment and grading: 
Тимчасове положення про оцінювання знань та визначення рейтингу студентів у кредитно-модульній системі організації навчального процесу.
Graduation requirements: 
завершена навчальна програма обсягом 150 кредитів, успішно захищена магістерська кваліфікаційна робота
Mode of study: 
Денна
Programme director: 
кандидат хімічних наук, доцент Панченко Юрій Васильович