Спеціальність 8.05130104 «Хімічні технології тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів»

Qualification awarded: 
Магістр за спеціальністю «Хімічні технології тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів»
Level of qualification : 
Master
Specific admission requirements: 
Наявність диплому бакалавра за напрямом «Хімічна технологія», зарахування проводиться на загальних умовах вступу.
Specific arrangements for recognition of prior learning: 
Необхідна наявність диплому бакалавра за напрямом «Хімічна технологія»
Profile of the programme: 
Студенти спеціальності «Хімічні технології тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів» отримують необхідні знання, вміння та навички, які необхідні для виконання виробничих функцій та типових задач діяльності в галузі одержання силікатних матеріалів (керамічних виробів, скла, ситалів та вʼяжучих речовин).
Загальний обсяг навчальної програми — 90 кредитів ЄКТС, в т.ч.: модулі гуманітарного та соціально-економічного блоку — 6,5 кр., модулі професійної та практичної підготовки — 83,5 кр.
Key learning outcomes: 
 1. Знання з предметної області
  • Знання теоретичних основ фізико-хімічних процесів переробки сировинних матеріалів і одержання тугоплавких неметалевих та силікатних матеріалів.
  • Принципи проектування підприємств з виробництва в’яжучих матеріалів, кераміки та скла.
  • Особливості конструкції теплових агрегатів і режими технологічних процесів одержання тугоплавких неметалічних та силікатних матеріалів.
  • Організація технологічних процесів підготовки сировинних матеріалів, способів формування виробів, термічної обробки у виробництві тугоплавких неметалічних та силікатних матеріалів.
  • Вдосконалення технологічних процесів.
  • Забезпечення високого рівня якості готової продукції.
  • Принципи розрахунку технологічних процесів і режимів термічної обробки скла, кераміки та в’яжучих матеріалів.
  • Розробка технологічної документації.
 2. Когнітивні уміння та навички з предметної області
  • Здатність використовувати професійно-профільовані знання й практичні навички з спеціальних дисциплін у технологічних процесах.
  • Здатність застосовувати знання та розуміння для розв’язання якісних та кількісних задач.
  • Уміння керувати технологічними процесами виробництва важкотопких неметалевих та силікатних матеріалів.
  • Уміння проводити наукові дослідження з наступним застосовуванням отриманих результатів та впровадження їх у виробництво.
  • Володіння методами контролю сировини, напівпродуктів і готової продукції для забезпечення необхідної їх якості.
  • Навички ведення технічної документації на обладнання та теплові агрегати виробництва силікатних матеріалів.
  • Здатність до оцінювання, інтерпретації, синтезу інформації та результатів аналізів для забезпечення оптимального ведення технологічного процесу.
  • Здатність здійснювати оперативний контроль за веденням технологічного процесу на виробництві.
 3. Практичні навички з предметної області
  • Навички керівництва персоналом і управління технологічними процесами одержання тегоплавких неметалічних та силікатних матеріалів.
  • Уміння вносити корективи в технологічний режим виробництва в залежності від якості сировини.
  • Навички проведення науково- дослідних робіт у виробничо-технологічній та науковій лабораторії підприємства або науковому закладі.
  • Уміння впроваджувати у виробництво прогресивні технології.
  • Навички раціонального використання сировини, енергоресурсів та обладнання у виробництві.
  • Уміння впроваджувати технічні завдання на реконструкцію обладнання у виробництво.
 4. Загальні уміння та навички
  • Здатність враховувати основні економічні закони, екологічні принципи та застосовувати елементи соціокультурної компетенції.
  • Уміння враховувати процеси соціально-політичної історії України, правові засади та етичні норми у виробничій або соціальній діяльності.
  • Обчислювальні навички.
  • Здатність застосовувати знання на практиці.
  • Здатність до самонавчання та продовження професійного розвитку.
  • Навички спілкування, включаючи усну та письмову комунікацію українською мовою та принаймні однією із поширених європейських мов.
  • Навички взаємодії із іншими людьми, уміння роботи в групах.
  • Уміння організації власної діяльності та ефективного управління часом.
Occupational profiles of graduates with examples: 
Фахівець здатний виконувати таку професійну роботу (за ДК 003-2010):
 • молодший науковий співробітник (хімічні технології)
 • науковий співробітник (хімічні технології)
 • науковий співробітник-консультант (хімічні технології)
 • інженер (хімічні технології)
 • інженер з виробництва силікатних матеріалів
 • інженер-технолог (хімічні технології)
 • інженер -дослідник
 • інженер із впровадження нової техніки й технології
 • асистент
 • викладач вищого навчального закладу
Access to further studies: 
Магістр за спеціальністю «Хімічні технології тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів» може продовжити в університеті навчання в аспірантурі за спеціальністю 05.17.11 «Технологія тугоплавких неметалічних матеріалів».
Examination regulations, assessment and grading: 
Тимчасове положення про оцінювання знань та визначення рейтингу студентів у кредитно-модульній системі організації навчального процесу
Graduation requirements: 
завершена навчальна програма обсягом 90 кредитів, успішно захищена магістерська кваліфікаційна робота
Mode of study: 
Денна
Programme director: 
доктор технічних наук, професор Вахула Ярослав Іванович