Спеціальність 8.05090301 «Інформаційні мережі зв’язку»

Qualification awarded: 
Магістр за спеціальністю 8.05090301 «Інформаційні мережі зв’язку» напряму підготовки 6.050903 «Телекомунікації»
Level of qualification : 
Master
Specific admission requirements: 
Наявність диплому бакалавра за напрямом «Телекомунікації», участь у конкурсі через вступне випробовування зі спеціальності та з іноземної мови
Specific arrangements for recognition of prior learning: 
Немає
Profile of the programme: 
Студенти програми отримують необхідні знання з технологій мереж мобільного зв’язку, технологій телекомунікаційних мереж, захисту інформації в телекомунікаційних системах, методів управління потоками у телекомунікаційних мережах, сучасних методів аналізу обробки мультимедійних даних, загальних принципів та математичних основ моделювання засобів телекомунікацій, методів побудови математичних моделей засобів телекомунікацій, особливостей мережевих операційних систем, структури та особливостей сучасного етапу розвитку операційних систем засобів телекомунікацій, методології і процесу мережного планування, ключові компетенції для проведення наукових досліджень у галузі планування і проектування мереж доступу.
Освітньо-професійна програма передбачає такі цикли підготовки: гуманітарної і соціально-економічної підготовки (10 кредитів ЄКТС), професійної та практичної підготовки (80 кредитів ЄКТС), які в сукупності забезпечують освітньо-кваліфікаційний рівень магістра. Надання кваліфікації магістру «Науковий співробітник (електроніка, телекомунікації)» забезпечується також нормативною комплексною практикою з фаху тривалістю не менше 4 тижнів. Загальний обсяг навчальної програми — 90 кредитів ЄКТС.
Key learning outcomes: 
Випускники програми володіють знаннями та уміннями при вирішенні задач професійної діяльності, пов’язаних з технічним обслуговуванням телекомунікаційного, мережевого обладнання та обладнання станційного електрозв’язку, контролем та забезпеченням захисту інформації в телекомунікаційних системах; а також вміти проектувати нові та модернізувати існуючі системи передачі, телекомунікаційні та інформаційні мережі, мультисервісні платформи надання інформаційних послуг, системи мобільного зв’язку, а також володіють такими ключовими компетенціями:
 • синтез оптимальних за різними критеріями інформаційних мереж зв’язку чи їх складових на основі математичного аналізу із застосуванням методів теорії оптимізації та комп’ютерних технологій;
 • моделювання процесів в інформаційних мережах зв’язку чи їх складових;
 • розробка методик побудови конвергентних мереж зв’язку та мереж наступного покоління;
 • використання та експлуатація пристроїв та засобів телекомунікацій;
 • вирішення задач оптимізації та використання засобів оброблення, передавання, збереження та відображення інформації в телекомунікаційних мережах.
 • розрахунок і проектування структури і пристроїв телекомунікаційних мереж;
 • розроблення проектно-конструкторської, технологічної, метрологічної та організаційно-управлінської документації;
 • створення нових технічних рішень, їх правовий захист, трансфер технологій.
Occupational profiles of graduates with examples: 
Магістр здатний виконувати наступну професійну роботу (за ДК 003-2010):
 • головні фахівці — керівники науково-дослідних підрозділів та підрозділів з науково-технічної підготовки виробництва та інші керівники;
 • начальники (завідувачі) науково-дослідних підрозділів та підрозділів з науково-технічної підготовки виробництва та інші керівники;
 • адміністратор системи;
 • керівники проектів та програм; наукові співробітники (електроніка, телекомунікації);
 • інженери в галузі електроніки та телекомунікацій;
 • наукові співробітники (інші галузі інженерної справи);
 • інженери (інші галузі інженерної справи).
Магістр з фаху «Інформаційні мережі зв’язку» може займати первинні посади:
 • інженер-дослідник;
 • інженер електрозв’язку;
 • інженер-електронік з експлуатації електронного обладнання електрозв’язку;
 • інженер з організації виробничих процесів електрозв’язку;
 • інженер із впровадження нової техніки й технології в електрозв’язку.
Access to further studies: 
Магістр за спеціальністю «Інформаційні мережі зв’язку» може продовжити навчання в аспірантурі з а спеціальностями: 05.12.02 — телекомунікаційні системи та мережі, 05.12.13 — радіотехнічні пристрої та засоби телекомунікацій, 05.13.06 — інформаційні технології.
Examination regulations, assessment and grading: 
Згідно з «Тимчасовим положенням про організацію поточного і семестрового контролю знань студентів, які навчаються за ОПП підготовки «спеціаліста» та «магістра», викладеному у Збірнику нормативних документів Національного університету «Львівська політехніка» — Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2013. — С. 276-281.
Graduation requirements: 
Виконання навчального плану підготовки магістра за спеціальністю Інформаційні мережі зв’язку напряму підготовки Телекомунікації — успішна оцінка з усіх іспитів та заліків, практик та захист перед ДЕК магістерської кваліфікаційної роботи.
Mode of study: 
Денна, заочна
Programme director: 
Директор програми — Завідувач кафедри телекомунікації, д.т.н., проф. Климаш Михайло Миколайович